-A A +A

Өтініш құжаттарының үлгілері

Нотариаттық қызмет бойынша

 

 

"Нотариаттық қызметпен
айналысу құқығына
аттестаттаудан өткiзу"
мемлекеттiк көрсетiлетiн
қызмет стандартына
3-қосымша

       Нотариаттық қызметпен айналысу

      құқығына Әділет аттестаттау

      комиссиясының төрағасына

      кімнен ________________________

      (жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты

        (бар болған кезде), жеке сәйкестендiру нөмiрi)

      мекен-жайы ________________________

      (пошталық индексi, облысы, қаласы, ауданы,

      (елдi мекені, көше атауы, үй/ғимараттың нөмiрi)

Аттестаттауға жіберу туралы өтініш

       Маған нотариаттық қызметпен айналысу құқығына аттестаттаудан өтуге рұқсат етуіңізді сұраймын.

      Осымен:

      шынайы мәліметтер ұсынғаным үшін дербес жауап беремін; көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы және оларға аттестаттаудан өтуге рұқсат беру немесе бас тарту мәселелері бойынша кез келген ақпаратты жіберуге мүмкін болатындығы; өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе) кіші түрімен айналысуға сот тыйым салмайтыны; қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және жарамды болып табылатындығы расталады; өтініш беруші лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын, қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға келісімін береді.

      Жеке тұлға ______________________ күні:________

      (қолы) (Т.А.Ә. (бар болған кезде)

 

 

"Нотариаттық қызметпен
айналысу құқығына
аттестаттаудан өткiзу"
мемлекеттiк көрсетiлетiн
қызмет стандартына
4-қосымша

Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына аттестаттаудан өту үшін мәліметтер нысаны

_____________________________________________________________________

      (жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендiру нөмiрi)

      I. Диплом туралы мәлімет:

      1. жоғары оқу орнының атауы ________________________________________

      2. мамандықтың шифрі ________________________________________________

      3. дипломның нөмірі _________________________________________________

      4 дипломның берілген күні ___________________________________________

      5. "Білім туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес

      нострификациялау және тану рәсімдерінен өткенін растайтын құжат

      ____________________________________________________________________

      1. сериясы және нөмірі:

      2. негіздеме: күні және нөмірі ______________________________________

      3. тіркеу нөмірі және күні __________________________________________

      II. Тағылымдамадан өткені туралы қорытынды:

      1. Тағылымдамадан өткені туралы қорытындыны бекіту күні______________

      2. ___________________________облысының/қаласының нотариаттық палата

      3. тағылымдаманың жетекшісі__________________________________________

      4. тағылымдаманың басталу күні_______________________________________

      5. тағылымдаманың аяқталу күні ______________________________________

      Жеке тұлға ______________________ күні:________

      (қолы) (Т.А.Ә. (бар болған кезде)

 

 

Адвокаттық қызмет бойныша

"Адвокаттық қызметпен
айналысуға үміткер адамдарды
аттестаттаудан өткiзу"
мемлекеттiк көрсетiлетiн
қызмет стандартына
3-қосымша

      

       Адвокаттық қызметпен айналысуға

      үмiткер адамдарды аттестаттау

      жөніндегі комиссияның төрағасына

      кімнен _________________________

      (жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты

      (бар болған кезде), жеке сәйкестендiру нөмiрi)

      мекен-жайы ________________________

      (пошталық индексi, облысы, қаласы, ауданы,

      (елдi мекені, көше атауы, үй/ғимараттың нөмiрi)

Аттестаттауға жіберу туралы өтініш

             Маған адвокаттық қызметпен айналысуға аттестаттаудан өтуге рұқсат етуіңізді сұраймын.

      Осымен:

      шынайы мәліметтер ұсынғаным үшін дербес жауап беремін; көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы және оларға аттестаттаудан өтуге рұқсат беру немесе бас тарту мәселелері бойынша кез келген ақпаратты жіберуге мүмкін болатындығы; өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе) кіші түрімен айналысуға сот тыйым салмайтыны; қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және жарамды болып табылатындығы расталады; өтініш беруші лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға келісімін береді.

      Жеке тұлға ______________________ күні:________

      (қолы) (Т.А.Ә. (бар болған кезде)

 

 

 

"Адвокаттық қызметпен
айналысуға үміткер адамдарды
аттестаттаудан өткiзу"
мемлекеттiк көрсетiлетiн
қызмет стандартына
4-қосымша

Адвокаттық қызметпен айналысуға аттестаттаудан өту үшін мәліметтер нысаны

      _____________________________________________________________________

      (жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған кезде), жеке сәйкестендiру нөмiрi)

      I. Диплом туралы мәлімет:

      1. жоғары оқу орнының атауы ________________________________________

      2. мамандықтың шифрі _______________________________________________

      3. дипломның нөмірі ________________________________________________

      4 дипломның берілген күні __________________________________________

      5. "Білім туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес

      нострификациялау немесе тану рәсімдерінен өткенін растайтын құжат

      ____________________________________________________________________

      1. сериясы және нөмірі:

      2. негіздеме: күні және нөмірі ______________________________________

      3. тіркеу нөмірі және күні __________________________________________

      II. Тағылымдамадан өткені туралы қорытынды:

      1. Тағылымдамадан өткені туралы қорытындыны бекіту күні______________

      2. _____________________________облысының/қаласының адвокаттар алқасы

      3. тағылымдама жетекшісі_____________________________________________

      4. тағылымдама жетекшісінің адвокаттық қызмет өтілі__________________

      5. тағылымдаманың басталу күні_______________________________________

      6. тағылымдаманың аяқталу күні_______________________________________

      Жеке тұлға _____________________________________ күні:________

      (қолы) (Т.А.Ә. (бар болған кезде)

 

 

Жеке сот орындаушысы ќызметі бойынша

«Таєылымдамадан ґткен жјне жеке сот
орындаушысы ќызметімен айналысу 
ќўќыєына їміткер адамдарды   
аттестаттаудан ґткізу» мемлекеттік
кґрсетілетін ќызметтер стандартына
1-ќосымша             

Жеке сот орындаушысы ќызметімен    
айналысуєа їміткер тўлєаларды     
аттестаттау бойынша комиссия тґраєасына
_______________________________________
(Т.А.Ј. (бар болса)       
Мекенжайы:_____________________________

 

Жеке сот орындаушысы ќызметімен айналысу їшін
аттестаттауєа жіберу туралы
ґтініш

      Маєан жеке сот орындаушысы ќызметімен айналысуєа лицензия алу
їшін аттестаттаудан ґтуге рўќсат етуді сўраймын.
      Шынайы мјліметтер ўсынєаным їшін дербес жауап беремін.

Ґтініш беруші _____________________________
кїні: _________________________
         (Т.А.Ј. (бар болса)

      Ќосымша:
      1. _____________________________
      2. _____________________________
      3. _____________________________
      4. _____________________________
      5. _____________________________

 

 

 

«Таєылымдамадан ґткен жјне жеке сот
орындаушысы ќызметімен айналысу 
ќўќыєына їміткер адамдарды   
аттестаттаудан ґткізу» мемлекеттік
кґрсетілетін ќызметтер стандартына
2-ќосымша             

Жеке сот орындаушысы ќызметімен айналысуєа
аттестаттаудан ґту їшін
мјліметтер нысаны

      I. Диплом туралы мјлімет:
      1. Жоєарєы оќу орныныѕ атауы
____________________________________________________________________
      2. Мамандыќтыѕ шифрі
____________________________________________________________________
      3. Дипломныѕ нґмірі
____________________________________________________________________
      4. Дипломныѕ берілген кїні
____________________________________________________________________
      5. «Білім туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сјйкес
нострификациялау жјне тану рјсімдерінен ґткенін растайтын ќўжат:
____________________________________________________________________
      1. сериясы жјне нґмірі:
____________________________________________________________________
      2. негіздеме: кїні жјне нґмірі
____________________________________________________________________
      3. тіркеу нґмірі жјне кїні
____________________________________________________________________
      II. Таєлымдамадан ґткені туралы ќорытынды:
      1. Таєлымдамадан ґткені туралы ќорытындыны бекіту кїні
____________________________________________________________________
      2. Облыс
____________________________________________________________________
      3. Таєлымдаманыѕ жетекшісі
____________________________________________________________________
      4. Таєлымдаманыѕ басталу кїні
____________________________________________________________________
      5. Таєлымдаманыѕ аяќталу кїні
____________________________________________________________________

 

 

«Жылжымайтын мүлiкке құқықтарды (ауыртпалықтарды) мемлекеттік тіркеу» мемлекеттiк көрсетілетін

қызметі бойынша өтініш үлгісі

 

 "Жылжымайтын мүлiкке құқықтарды
(ауыртпалықтарды) мемлекеттік тіркеу"
мемлекеттiк көрсетілетін
қызмет стандартына
2-қосымша

 

   Нысаны

      ___________________________________________________________________

      (Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің аумақтық органы)

Жеке тұлға үшін жылжымайтын мүлікке құқықтарды (құқықтық ауыртпалықтарды) мемлекеттік тіркеу туралы №_____________ өтініш

      Тегі, аты, болса - әкесінің аты (бұдан әрі – Т.Ә.А)_________________

      ____________________________________________________________________

      ЖСН және тұратын жері ______________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Жеке басын куәландыратын құжат: түрі_________, сериясы_____________,

      №_________ Берілді__________________________________, берілген күні

      (егер өтініш беруші біреуден артық болса, ақпаратты қайталау)

      ____________________________________________________________________

      _________________________________________________________ негізінде

        (өкілеттігін куәландыратын құжаттың деректемелері)

      ___________________________________________ атынан іс-әрекет ететін

      (уәкілетті өкіл толтырады)

      ____________________________________________________________________

      мекенжайы бойынша орналасқан жылжымайтын мүлік объектісіне құқықтың

      /пайда болуын, ауыртпалығын, тоқтатылуын/ (керегінің астын сызу)

      тіркеуді сұраймын (сұраймыз).

      Өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі:

      1. Төленгені туралы құжат: түрі_______№_____ сомасы__________теңге;

      2. Жылжымайтын мүлікке құқығын растайтын құжат_____________________

      ____________________________________________________________________

      (атауы, сериясы, нөмірі, қашан және кім берді)

      3. Некеде тұрғанын немесе тұрмағанын растайтын мәліметтер __________

      ____________________________________________________________________

      меншік иесі туралы мәліметтер қажет пе Иә Жоқ (керек емесін сызып тастау)

      Сатып алынатын немесе сатылатын активтердің жиынтық баланстық құны

      Қазақстан Республикасының монополияға қарсы заңнамасында белгіленген

      мөлшерден аса ма Иә Жоқ (керек емесін сызып тастау)

      ________________/__________________/________________________________

      (күні) (өтініш берушінің қолы) (өтініш берушінің Т.А.Ә. (болған кезде)

      ____________________________________________________________________

      (өтініш қабылдаған маманның Т.А.Ә. және қолы)

      Өтініш берген күні:____________20__ж. Уақыты______сағ____________мин

      Өтінішті орындау /қарау/ нәтижесі___________________________________

      ____________________________________________________________________

      Тексерілді: күні ________________ 20 __ж.

      ____________________________________________________________________

      (тіркеуші маманның Т.А.Ә. және қолы)

      Ескертпе: Егер тіркеуге арналған өтініште сатып алынатын немесе сатылатын активтердің жиынтық баланстық құны Қазақстан Республикасының монополияға қарсы заңнамасында белгіленген мөлшерден асып кеткендігі туралы мәліметтер болса, онда өтініш беруші монополияға қарсы органның алдын ала жазбаша келісімін ұсынады.

      Заңмен қорғалатын құпияны құрайтын, ақпараттық жүйелерде қамтылған мәліметтерді пайдалануға келісемін.

      20__ жылғы "___" _______________ ________

      (қолы)

 

"Жылжымайтын мүлiкке құқықтарды
(ауыртпалықтарды) мемлекеттік тіркеу"
мемлекеттiк көрсетілетін
қызмет стандартына
3-қосымша

Нысаны

      __________________________________________________________________

      (Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің аумақтық органы)

Заңды тұлға үшін жылжымайтын мүлікке құқықтарды (құқықтарды ауыртпалықтарды) мемлекеттік тіркеу туралы №_____________ өтініш

      Заңды тұлғаның толық атауы_________________________________________

      Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі _________________________

      Мемлекеттік тіркеу күні ________________, БСН: _____________________

      Заңды мекенжайы ____________________________________________________

      Тегі, аты, болса - әкесінің аты (бұдан әрі – Т.Ә.А) басшысының немесе

      уәкілетті өкілдің__________________________________________________

      _________________________________________________________ негізінде

      (өкілеттігін куәландыратын құжаттың деректемелері)

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ___________________________________________ атынан ісәрекет ететін

      (уәкілетті өкіл толтырады)

      мекенжайы бойынша орналасқан жылжымайтын мүлік объектісіне құқықтың

      /пайда болуын, ауыртпалығын, тоқтатылуы/ (керегінің астын сызу)

      тіркеуді сұраймын (сұраймыз).

      Өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі:

      1. Ақы төленгені туралы құжат: түрі________№______ сомасы ____ теңге

      2. Жылжымайтын мүлікке құқығын растайтын құжат______________________

      ____________________________________________________________________

      (атауы, сериясы, нөмірі, қашан және кім берді)

      Меншік иесі туралы мәлімет қажет пе Иә Жоқ (керек емесін сызып

       тастау)

Сатып алынатын немесе сатылатын активтердің жиынтық баланстық құны Қазақстан Республикасының монополияға қарсы заңнамасында белгіленген мөлшерден асып кетеді ме

Иә Жоқ (керек емесін сызып тастау)

 

      ___________/_____________________________/__________________________

        (күні)    (басшысының немесе уәкілетті өкілдің қолы) (Т.А.Ә.)

      ___________________________________________________________________

      (өтініш қабылдаған маманның Т.А.Ә. және қолы)

      Өтініш берген күн: ___________ 20__ж. Уақыты_______сағ_______ мин

      Өтінішті орындау /қарау/ нәтижесі___________________________________

      ____________________________________________________________________

      Тексерілді: күні _________________ 20 __ж.

      ____________________________________________________________________

      (Т.А.Ә. және өтініш қабылдаған маманның қолы)

      Ескертпе: Егер тіркеуге арналған өтініште сатып алынатын немесе

      сатылатын активтердің жиынтық баланстық құны Қазақстан

      Республикасының монополияға қарсы заңнамасында белгіленген мөлшерден

      асып кететіндігі туралы мәліметтер болса, онда өтініш беруші

      монополияға қарсы органның алдын ала жазбаша келісімін ұсынады.

      Заңмен қорғалатын құпияны құрайтын, ақпараттық жүйелерде қамтылған

      мәліметтерді пайдалануға келісемін.

      20__ жылғы "___" _______________ ________

       (қолы)
 

 

«Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы
анықтама беру» мемлекеттiк көрсетілетін

қызметі бойынша сұрау салу үлгісі

 

"Жылжымайтын мүлікке тіркелген
құқықтар (ауыртпалықтар) және оның
техникалық сипаттамалары туралы
анықтама беру" мемлекеттiк
көрсетілетін қызмет стандартына
1-қосымша

 

      Нысаны

      _____________________________________________________________

      (Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң аумақтық органы)

Құқықтық кадастрдан жылжымайтын мүлiкке құқықтарды (құқықтар ауыртпалығын) мемлекеттiк тiркеу туралы ақпарат алуға № ________ сұрау салу

      Мен,

      ____________________________________________________________________

      (тегі, аты, болған кезде - әкесінің аты (бұдан әрі – Т.А.Ә.)

      ____________________________________________________________________

      (паспорт деректерi (жеке куәлiк деректерi) және тұрғылықты жерi)

      ____________________________________________________________________

      (заңды тұлғаның атауы және деректемелерi)

      _________________________________________________________ негізінде

      (өкiлеттiгiн куәландыратын құжат деректемелерi)

      ________________________________________________атынан әрекет етушi

      (уәкiлеттi өкiл толтырады)

      Маған төмендегілерді беруді сұраймын: керегiн белгiлеу

      жылжымайтын мүлiкке тiркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның

      техникалық сипаттамалары туралы анықтама;

      жылжымайтын мүлiктiң жоқ (бар) екендiгi туралы анықтама;

      жылжымайтын мүлiктiң меншiк иесi (құқық иеленушiсі) туралы мәлiметтер

      қамтылған техникалық паспортқа қосымшаларды;

      жылжымайтын мүлiк объектiлерiнiң жоспарын (схемасын) қоса алғанда,

      тiркеуші орган растаған тiркеу iсi құжаттарының көшiрмелерi;

      жылжымалы мүлік кепілінің тізілімінен үзінді.

      Жылжымайтын мүлiк объектiсiнiң түрi ________________________________

      Объектiнiң орналасқан жерi _________________________________________

       Мынадай құжаттарды қоса беремiн:

      ____________________________________________________________________

      Күнi_____/__________________________________________/_______________

      (өтiнiш берушiнiң / уәкiлеттi өкiлдiң Т.А.Ә.) (қолы)

      ____________________________________________________________________

      (сұрау салуды қабылдаған маманның Т.А.Ә. және қолы)

      Сұрау салуды орындау /қарау нәтижесi: ______________________________

      тексерiлдi: күнi 20_____ ж._________ ______________

      ____________________________________________________________________

      (маманның Т.А.Ә. және қолы)

      Заңмен қорғалатын құпияны құрайтын, ақпараттық жүйелерде қамтылған

      мәліметтерді пайдалануға келісемін.

      20__ жылғы _______________ "___"________

      (қолы)
 

 

«Жылжымайтын мүлiк объектiлерi жоспарын (схемасын) қоса алғанда, тiркеу органы куәландырған тiркеу iсi құжаттарының көшiрмелерiн беру» мемлекеттiк көрсетілетін

қызметі бойынша сұрау салу үлгісі

 

 

"Жылжымайтын мүлiк объектiлерi
жоспарын (схемасын) қоса алғанда,
тiркеу органы куәландырған тiркеу
iсi құжаттарының көшiрмелерiн беру"
мемлекеттiк көрсетілетін қызмет
стандартына 1-қосымша

 

      Нысан

      ____________________________________________________________

      (Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң аумақтық органы)

Құқықтық кадастрдан жылжымайтын мүлiкке құқықтарды (құқықтар
ауыртпалығын) мемлекеттiк тiркеу туралы ақпарат алуға № ________ сұрау салу

      Мен,

      ____________________________________________________________________

      (жеке тұлғаның тегі, аты, болған кезде - әкесінің аты (бұдан әрі – Т.А.Ә),

      ____________________________________________________________________

      (жеке тұлғаның паспорт деректерi (жеке куәлiк деректерi) және тұрғылықты жерi)

      ____________________________________________________________________

      (заңды тұлғаның атауы және деректемелері)

      ____________________________________________________________________

      ______________________________________________________ негiзiнде

      (өкiлеттiгiн куәландыратын құжат деректері)

      ______________________________________________ атынан әрекет ететін

      (уәкiлеттi өкiл толтырады)

      Маған мыналарды беруді сұраймын: керегiн белгiлеу

      жылжымайтын мүлiкке тiркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтаманы;

      жылжымайтын мүліктің болмауы (болуы) туралы анықтаманы;

      жылжымайтын мүлiктiң меншiк иесi (құқық иеленушiсі) туралы мәлiмет

      қамтылған техникалық паспортқа қосымшаларды;

      жылжымайтын мүлiк объектiлерiнiң жоспарын (схемасын) қоса алғанда,

       тiркеу органы куәландырған тiркеу iсi құжаттарының көшiрмелерiн;

      жылжымалы мүлік кепілдігін тіркеу тізілімінен үзінді көшірмені.

      Жылжымайтын мүлiк объектiсiнiң түрi _______________________________

      Объектiнiң орналасқан жерi ________________________________________

      Мынадай құжаттарды қоса беремiн:

      __________________________________________________________________

      Күнi________/______________________________________/_______________

      (өтiнiш берушiнiң / уәкiлеттi өкiлдiң Т.А.Ә.) (қолы)

      ___________________________________________________________________

      (сұрау салуды қабылдаған маманның Т.А.Ә. және қолы)

      Сұрау салуды орындау /қарау/ нәтижесi: _____________________________

      тексерiлдi: күнi 20_____ ж._________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (маманның Т.А.Ә. және қолы)

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын

      мәліметтерді пайдалануға келісемін.

      20__ жылғы _______________ "___"________

      (қолы)

 

«Жылжымайтын мүлiктiң болмауы (болуы) туралы анықтама беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызметі бойынша

сұрау салу үлгісі

 

"Жылжымайтын мүлiктiң болмауы
(болуы) туралы анықтама беру"
мемлекеттiк көрсетілетін қызмет
стандартына
1-қосымша

 

      Нысан

      ____________________________________________________________

      (Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң аумақтық органы)

Құқықтық кадастрдан жылжымайтын мүлiкке құқықтарды (құқықтық ауыртпалықтарды) мемлекеттiк тiркеу туралы ақпарат алуға № ________ сұрау салу

      ____________________________________________________________________

      (жеке тұлғаның тегі, аты, болған кезде - әкесінің аты (бұдан әрі – Т.А.Ә.)

      ____________________________________________________________________

      (туған күні, болған кезде ЖСН, жеке басты куәландыратын құжат деректерi)

      ____________________________________________________________________

      (жеке тұлғаның тұрғылықты жері, заңды тұлғаның атауы, болған кезде

      БСН, деректемелері)

      оның атынан__________________________________негізінде әрекет ететін

      (өкiлеттiгiн куәландыратын құжат деректемелерi)

      ____________________________________________________________________

      (уәкiлеттi өкiл толтырады)

      Маған мыналарды беруді сұраймын: керегiн белгiлеу

      жылжымайтын мүлiкке тiркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның

      техникалық сипаттамалары туралы анықтама;

      жылжымайтын мүліктің болмауы (болуы) туралы анықтама;

      жылжымайтын мүлiктiң меншiк иесi (құқық иеленушiсі) туралы мәлiметтер

      қамтылған техникалық паспортқа қосымшалар;

      жылжымайтын мүлiк объектiлерiнiң жоспарын (схемасын) қоса алғанда,

      тiркеуші орган растаған тiркеу iсi құжаттарының көшiрмелерi;

      жылжымалы мүлік кепілінің тізілімінен үзінді.

      Кадастрлық нөмір __________________________________________________

      Жылжымайтын мүлік объектісінің мекенжайы, мекенжайды тіркеу коды

      (болған кезде) ____________________________________________________

      Мынадай құжаттарды қоса беремiн:___________________________________

      Күні____________/________________________________/_________________

      (өтiнiш берушiнiң/уәкiлеттi өкiлдiң Т.А.Ә.) (қолы)

      ___________________________________________________________________

      (сұрау салуды қабылдаған маманның Т.А.Ә. және қолы)

      Сұрау салуды орындау /қарау/ нәтижесi: ____________________________

      тексерiлдi: күнi _____ ж._________ ______________

      ___________________________________________________________________

      (маманның Т.А.Ә. және қолы)

      Заңмен қорғалатын құпияны құрайтын, ақпараттық жүйелерде қамтылған

      мәліметтерді пайдалануға келісемін.

      20__ жылғы _______________ "___"________

      (қолы)

 

    

«Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар және тоқтатылған
құқықтар туралы анықтамалар беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызметі бойынша сұрау салу үлгісі

 

"Жылжымайтын мүлікке тіркелген
құқықтар және тоқтатылған
құқықтар туралы анықтамалар беру"
мемлекеттiк көрсетілетін қызмет
стандартына
1-қосымша

      Нысан

      _____________________________________________________________

      (Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң аумақтық органы)

Құқықтық кадастрдан жылжымайтын мүлiкке құқықтарды (құқықтар ауыртпалығын) мемлекеттiк тiркеу туралы ақпарат алуға № ________ сұрау салу

      ____________________________________________________________________

      (Жеке тұлғаның тегі, аты, болған кезде - әкесінің аты (бұдан әрі –  Т.А.Ә.)

      ____________________________________________________________________

      (туған күні, болған кезде ЖСН, жеке басты куәландыратын құжат деректерi)

      ____________________________________________________________________

      (тұрғылықты жері, заңды тұлғаның атауы, болған кезде БСН,

      деректемелері)

      оның атынан__________________________________негізінде әрекет ететін

      (өкiлеттiгiн куәландыратын құжат деректемелерi)

      ____________________________________________________________________

      (уәкiлеттi өкiл толтырады)

      Маған мыналарды беруді сұраймын: керегiн белгiлеу

      жылжымайтын мүлiкке тiркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның

      техникалық сипаттамалары туралы анықтаманы;

      жылжымайтын мүліктің болмауы (болуы) туралы анықтаманы;

      жылжымайтын мүлiктiң меншiк иесi (құқық иеленушiсі) туралы мәлiметтер

      қамтылған техникалық паспортқа қосымшалар;

      жылжымайтын мүлiк объектiлерiнiң жоспарын (схемасын) қоса алғанда,

      тiркеу органы куәландырған тiркеу iсi құжаттарының көшiрмелерiн;

      жылжымалы мүлік кепілдігін тіркеу тізілімінен үзінді көшірмені.

      Кадастрлық нөмір ___________________________________________________

      Жылжымайтын мүлік объектісінің мекенжайы, мекенжайды тіркеу коды

      (болған кезде) _____________________________________________________

      Мынадай құжаттарды қоса беремiн:____________________________________

      Күні___________/______________________________/_____________________

      (өтiнiш берушiнiң / уәкiлеттi өкiлдiң Т.А.Ә.) (қолы)

      ____________________________________________________________________

      (сұрау салуды қабылдаған маманның Т.А.Ә. және қолы)

      Сұрау салуды орындау /қарау/ нәтижесi: _____________________________

      тексерiлдi: күнi _____ ж._________ ______________

      ____________________________________________________________________

      (маманның Т.А.Ә. және қолы)

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын

      мәліметтерді пайдалануға келісемін.

      20__жылғы _______________ "___"________

      (қолы)

 

 

«Жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін құжаттың телнұсқасын беру» мемлекеттiк көрсетілетін

 қызметі бойынша өтініш үлгісі

 

 

"Жылжымайтын мүлікке құқық
белгілейтін құжаттың телнұсқасын
беру" мемлекеттiк көрсетілетін
қызмет стандартына
1-қосымша

      Нысан

      ______________________________________________________________

      (Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң аумақтық органы)

Құқық белгiлейтiн құжаттың телнұсқасын немесе меншік құқығы туралы куәлікті

беру туралы № _____ өтініш

      ____________________________________________________________________

      (Тегi, аты, болса - әкесiнiң аты (бұдан әрі – Т.А.Ә.)

      ____________________________________________________________________

      (Туған күні, ЖСН, жеке басын куәландыратын құжат болса, құжаттың

      деректемелері)

      ____________________________________________________________________

      (Жеке тұлғаның тұрғылықты жері, заңды тұлғаның атауы, болған кезде

      БСН, деректемелері)

      Оның атынан ________________________________________________________

      (уәкiлеттi өкiл толтырады)

      ___________________________________________негізінде әрекет ететін

      (өкiлеттiгiн куәландыратын құжат деректемелерi)

      ___________________________ мекенжайы бойынша орналасқан жылжымайтын

      мүлiк объектiсiне

      _____________________________ телнұсқасын беруді сұраймын (сұраймыз)

      (құжаттың атауы)

      Құқық белгілейтін құжаттың немесе куәліктің жоғалуына, бүлінуіне

      (бұзылуына) алып келген мән-жайлар ________________________________

      ____________________________________________________________________

      Өтiнiшке мынадай құжаттарды қоса беремін (береміз)

      1. Төленгенi туралы құжат: түрi _____ №____________теңге сомасына

      2._________________________________________________________________

      3._________________________________________________________________

      (өтiнiшті қабылдаған маманның Т.А.Ә. және қолы)

      Өтiнiш берілген күн: ________ 20__ж.

      Уақыты ______ сағ _________ мин

      Орындаудың жоспарлы күні ___________________________________________

      Өтiнiштi орындау /қарау/ нәтижесi __________________________________

      Тексерiлдi: күнi ___________ 20__ж.

      ____________________________________________________________________

      (орындаушының Т.А.Ә. және қолы)

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын

      мәліметтерді пайдалануға келісемін.

      20__ жылғы _______________ "___"________

      (қолы)

 

 

 «Жылжымайтын мүлік иесі (құқық иеленушісі) туралы мәліметті
қамтитын техникалық паспортқа қосымшаны беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызметі бойынша сұрау салу үлгісі

 

"Жылжымайтын мүлік иесі (құқық
иеленушісі) туралы мәліметті
қамтитын техникалық паспортқа
қосымшаны беру" мемлекеттiк
көрсетілетін
қызмет стандартына
1-қосымша

      Нысан

      ___________________________________________________________

      (Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң аумақтық органы)

Құқықтық кадастрдан жылжымайтын мүлікке құқықтарды (құқықтар ауыртпалығын) мемлекеттік тіркеу туралы ақпарат алуға № ________ сұрау салу

      Мен,

      ____________________________________________________________________

      (жеке тұлғаның тегі, аты, болса - әкесінің аты (бұдан әрі – Т.А.Ә)

      ____________________________________________________________________

      (жеке тұлғаның паспорт деректерi (жеке куәлiк деректерi) және

      тұрғылықты жерi)

      ____________________________________________________________________

      (заңды тұлғаның атауы және деректемелері)

      ____________________________________________________________________

      _________________________________________________________ негiзiнде

      (өкiлеттiгiн куәландыратын құжат деректері)

      ______________________________________________ атынан әрекет ететін

      (уәкiлеттi өкiл толтырады)

      Маған мыналарды беруді сұраймын: керегiн белгiлеу

      жылжымайтын мүлiкке тiркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның

      техникалық сипаттамалары туралы анықтаманы;

      жылжымайтын мүліктің болмауы (болуы) туралы анықтаманы;

      жылжымайтын мүлiктiң меншiк иесi (құқық иеленушiсі) туралы мәлiмет

      қамтылған техникалық паспортқа қосымшаларды;

      жылжымайтын мүлiк объектiлерiнiң жоспарын (схемасын) қоса алғанда,

       тiркеу органы растаған тiркеу iсi құжаттарының көшiрмелерiн;

      жылжымалы мүлік кепілін тіркеу тізілімінен үзінді көшірмені.

      Жылжымайтын мүлiк объектiсiнiң түрi ________________________________

      Объектiнiң орналасқан жерi _________________________________________

      Мынадай құжаттарды қоса беремiн:

      __________________________________________________________________

      Күнi________/_______________________________________/_______________

                   (өтiнiш берушiнiң / уәкiлеттi өкiлдiң Т.А.Ә.) (қолы)

      ____________________________________________________________________

      (сұрау салуды қабылдаған маманның Т.А.Ә. және қолы)

      Сұрау салуды орындау /қарау/ нәтижесi: _____________________________

      тексерiлдi: күнi 20_____ ж._________ _______________________________

      ____________________________________________________________________

      (маманның Т.А.Ә. және қолы)

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын

      мәліметтерді пайдалануға келісемін.

      20__ жылғы _______________ "___"________ (қолы)

 

 

Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу

 

"Заңды тұлғаларды мемлекеттік
тіркеу, филиалдар мен
өкілдіктерді
есептік тіркеу" мемлекеттік
көрсетілетін қызметтің
стандартына
1-қосымшасы

 

 

нысан

      Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

      (нұсқа: (Аймақтық әділет органы) _________________________)

Заңды тұлғаны мемлекеттік тiркеу туралы
Анықтама

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 27.04.2017 № 485 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      ______________________________________

      бизнес-сәйкестендіру нөмiрi

      ________________                              20__ жылғы "___" _______________________

      елді мекен

      Атауы: _________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      Орналасқан жері:_________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      Басшы:_________________________________________________________________________

      Құрылтайшылар (қатысушылар) ____________________________________________________

      Қызметін үлгілік жарғыға сәйкес жүзеге асырады.

      Анықтама Қазақстан Республикасының заңнамасы шеңберiнде құрылтай

      құжаттарына сәйкес қызметтi жүзеге асыру құқығын бередi

      Берілген күні

 

"Заңды тұлғаларды мемлекеттік
тіркеу, олардың филиалдары мен
өкілдіктерін есептік тіркеу" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
2-қосымша

      Нысан

      Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі (нұсқа: (Аумақтық әділет органы) _____________)

Заңды тұлғаның филиалын (өкілдігін) есептік тiркеу туралы
анықтама

      __________________________

      бизнес-сәйкестендіру нөмiрi

      ________________ 20__ жылғы "___" ________________

      елді мекен

      Заңды тұлға филиалының (өкiлдiгiнiң) атауы: _________________________

      _____________________________________________________________________

      Заңды тұлғаның атауы: _______________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Заңды тұлға филиалының (өкiлдiгiнiң) орналасқан жері: _______________

      _____________________________________________________________________

      Анықтама Қазақстан Республикасының заңнамасы шеңберiнде құрылтай

      құжаттарына сәйкес қызметтi жүзеге асыру құқығын бередi

      Берілген күні

 

"Заңды тұлғаларды мемлекеттік
тіркеу, олардың филиалдары мен
өкілдіктерін есептік тіркеу"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 3-қосымша

      Нысан

      (көрсетілетін қызметті алушының

      тегі, аты, болған жағдайда әкесінің аты

      (бұдан әрі - Т.А.Ә.) не ұйымының атауы)

      _________________________________________

      (көрсетілетін қызмет алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхаты

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15

      сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңы 20-бабының 2-тармағын

      басшылыққа ала отырып, Мемлекеттік корпорация филиалының № __ бөлімі (мекенжайы көрсетілсін) Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың топтамасын, атап айтқанда:

      жоқ құжаттардың атаулары:

      1) ___________________________________________________________;

      2) ___________________________________________________________;

      3) ___________________________________________________________;

      толық тапсырмауыңызға байланысты мемлекеттік қызмет көрсетуге

      (мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сәйкес көрсетілетін

      қызметтің атауын көрсету) құжаттарды қабылдаудан бас тартады.

      Осы қолхат әрбір тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.

      (Мемлекеттік корпорация қызметкерінің) Т.А.Ә. (қолы)

      _______________________________________________________________

      Орындаушы: Т.А.Ә. ___________________________________________________

      Телефон _____________________________________________________________

      Алдым: көрсетілетін қызметті алушының Т.А.Ә./___________________/қолы

      20__ жылғы "___" ___________________________

 

Атқарушылық іс жүргізуді қозғау туралы өтініш

 

________________________________________________________________

                  (көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)

________________________________________________________________

(заңды тұлғаның атауы және БСН / жеке тұлғаның Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) және ЖСН

 

Осы өтінішке қоса берілген атқарушылық құжат негізінде атқарушылық іс жүргізуді қозғауды сұраймын.

Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің, заңды тұлғаның орналасқан жерінің мекенжайы __________________________________________________
(пошталық индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен,
________________________________.

көшенің атауы, үйдің/ғимараттың нөмірі)

Электрондық почта___________________________________________.
Телефондары __________________________________________________.

Факс _______________________________________________________.
 

Осымен:

барлық көрсетілген деректердің ресми байланыстар болып табылатыны және оларға атқарушылық құжатты орындау мәселелері бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатыны;

қоса берілетін барлық құжаттар шындыққа сәйкес келетіні және дәйекті болып табылатыны расталады.

_________ __________________________________________________

(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))

 

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпия болып табылатын мәліметтерді пайдалануға келісемін _______ 20 ___ жылғы « ___ » _______

(қолы)

 

Заңды тұлғалар үшін

мөр орны Толтырылған күні: 20 ___ жылғы « ___ » ____

 

 

 

 

«Өндіріп алушының өтініші бойынша атқарушылық құжаттың негізінде атқарушылық іс жүргізуді қозғау» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартына

2-қосымша               

 

 

 

 

 

Нысан
 

______________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) 
(бұдан әрі - Т.А.Ә.) не ұйымының атауы)
______________________________________
(көрсетілетін қызмет алушының мекенжайы)

 

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

 

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабының 2-тармағын (link is external)
басшылыққа ала отырып, «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес қоғамның АҚ филиалының № __ бөлімі (мекенжайы көрсетілсін) Сіздің Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкес құжаттар топтамасының толық ұсынылмауына байланысты мелекеттік қызмет көрсетуге (мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сәйкес көрсетілетін қызметтің атауын көрсету) құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атаулары:

1) ___________________________________________________________;

2) ___________________________________________________________;

3) ___________________________________________________________.

Осы қолхат әрбір тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.

 

(Мемлекеттік корпорация қызметкерінің) Т.А.Ә.  (қолы)

 

Орындаушы: Т.А.Ә. (болған жағдайда) _______________________
Телефон _________________
 

Алдым: көрсетілетін қызметті алушының Т.А.Ә. (болған жағдайда)/қолы

20__ жылғы «___» _________

 

      Нысан                  

      ____________________________________

       (тіркеу органының атауы)     

      ____________________________________

      ____________________________________

      (өтініш берушінің аты, әкесінің аты

       (бар болса), тегі)       

      тұратын мекенжайы:__________________

      ____________________________________

      тел. № _____________________________

     Тууды мемлекеттік тіркеу туралы өтініш

      Бала туралы мәлімет:

      Аты___________________Әкесінің аты (бар болса) ______________________

      Тегі_________________________________________________________________

      Туған күні 20____жылғы "____"______________ Жынысы __________________

      Баланың туған жері __________________________________________________

      Саны бойынша анасының нешінші баласы ________________________________

      Баланың туу фактісін растайтын құжат туралы мәлімет

      _____________________________________________________________________

      Баланың заңды мекенжайы _____________________________________________

      Анасы туралы мәлімет:

      Аты ___________________ Әкесінің аты (бар болса) ____________________

      Тегі ________________________________________________________________

      Туған күні 20____жылғы "____"____________ Ұлты_______________________

      Жасы ________________________________________________________________

      Азаматтығы __________________________________________________________

      Білімі ______________________________________________________________

      Жұмыс орны және лауазымы ____________________________________________

      Отбасылық жағдайы ___________________________________________________

      Некені (ерлі-зайыптылықты) тіркеу күні мен орны _____________________

      Неке (ерлі-зайыптылық) туралы акт жазуының нөмірі ___________________

      Заңды мекенжайы _____________________________________________________

      Әкесі туралы мәлімет:

      Аты ____________________ Әкесінің аты (бар болса) ___________________

      Тегі ________________________________________________________________

      Туған күні 20____жылғы "____"_____________ Ұлты______________________

      Жасы ________________________________________________________________

      Азаматтығы __________________________________________________________

      Білімі ______________________________________________________________

      Жұмыс орны және лауазымы ____________________________________________

      Отбасылық жағдайы ___________________________________________________

      Некені (ерлі-зайыптылықты) тіркеу күні мен орны _____________________

      Неке (ерлі-зайыптылық) туралы акт жазуының нөмірі ___________________

      Заңды мекенжайы _____________________________________________________

      20____жылғы "____"_____________ Қолы _____________________

      "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің

      491-бабына сәйкес жалған мәліметтерді хабарлағаным үшін әкімшілік

      жаза қолданылатыны туралы ескертілдім.

      20__ жылғы "___" _____________

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін

      __________ 20__ жылғы "___" _____________

        (қолы)

      _____________________________________________________________________

      (өтінішті қабылдаған лауазымды адамның аты, әкесінің аты

      (бар болса), тегі)

      Журнал бойынша № ___

      ---------------------------------------------------------------------

      (қиып алу сызығы – ЖАО үшін)

      туу тіркеу туралы өтініш 20___ жылғы "__"__________қарауға қабылданды

      Қарау нәтижелері 20___ жылғы "___"_______________ хабарланатын болады

      Маман _____________________________________

       (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

 

 

 

 

 

 

 

       Нысан                  

      ____________________________________

       (тіркеу органының атауы)     

      ____________________________________

      ____________________________________

      (өтініш берушінің аты, әкесінің аты

       (бар болса), тегі)       

      тұратын мекенжайы:__________________

      ____________________________________

      тел. № _____________________________

 Өзгерістерді, толықтырулар мен түзетулерді енгізу туралы (керегінің астын сызу) өтініш

      _______________ туралы ________ жылғы "___"___№ _______ акт жазбасына

      мынадай өзгерістерді, түзетулерді, толықтыруларды ___________________

      ______________________________________________ енгізуіңізді сұраймын.

      Өзім туралы мынадай мәліметтерді хабарлаймын:

      1 Аты, әкесінің аты (бар болса), тегі _______________________________

      2. Туған күні _______________________________________________________

      3. Туған жері________________________________________________________

      4. Ұлты______________________________________________________________

      5. Азаматтығы _______________________________________________________

      6. Отбасылық жағдайы ________________________________________________

      7. Кәмелетке толмаған балаларының аты, әкесінің аты (бар болса), тегі

      және туған жері _____________________________________________________

      8. Жеке басын куәландыратын құжат ___________________________________

      9. Қайда және кім болып жұмыс істейді _______________________________

      10. Әскери міндетке қатысы: әскери борышты немесе әскери борышты емес

      (керегінің астын сызу)

      а) қайда есепте тұр _________________________________________________

      б) қызмет өткеретін әскери бөлімнің атауы ___________________________

      _____________________________________________________________________

      11. Өмір сүрген жерлерінің нақты тізбесі және уақыты ________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      12. Тергеуде, сот қаралуында болған немесе өтелмеген немесе заңда

      белгіленген тәртіппен алынбаған соттылығы болған жағдайда,

      өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу туралы мемлекеттік

      органдарға тиісті сұрау салуды жіберу үшін, бұл туралы көрсету

      13. Бұрын өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізілді ме

      _____________________________________________________________________

      14. Өзгерістер, толықтырулар, түзетулер енгізу себебі

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Өтінішке өзгерістерді, толықтырулар мен түзетулерді енгізу

      қажеттілігін растайтын мынадай құжаттарды қоса беремін:

      1) ______________________________ 4) ________________________________

      2) ______________________________ 5) ________________________________

      3) ______________________________ 6) ________________________________

      "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің

      491-бабына сәйкес жалған мәліметтерді хабарлағаным үшін әкімшілік

      жаза қолданылатыны туралы ескертілдім.

      __________ "__" ____ __ 20 жыл ________________ қолы

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты пайдалануға келісім беремін

      __________ "__" ____ __ 20 жыл

        (қолы)

      _____________________________________________________________________

      (өтінішті қабылдап алған лауазымды тұлғаның аты, әкесінің аты

      (бар болса), тегі)

      Журнал бойынша № ____

      ---------------------------------------------------------------------

      (қиып алу сызығы – ЖАО үшін)

      20____ жылғы "_____" ____________ өзгерістерді, толықтырулар мен

      түзетулерді енгізу туралы өтініш қарауға қабылданды

      Қарау нәтижелері 20____ жылғы "_____" ___________ хабарланатын болады

      Маман _____________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

 

      Нысан

      __________________________________

      (Т.А.Ә (бар болса) не көрсетілетін

       қызметті алушының атауы)    

      __________________________________

       (көрсетілетін қызметті алушының 

       мекенжайы)           

    

      Өтініш 20____жылғы "____"_______________ қабылданды

      № _____ журналда тіркелді.

      Некеге отыруды (ерлі-зайыпты болуды) тіркеу

      20___ жылғы "___" ____________ тағайындалды.

      Қолы ______________________________________

 Некеге отыру (ерлі-зайыпты болу) туралы өтініш

 

 

Азамат

Азаматша

1.

Аты

 

 

2.

Әкесінің аты (бар болғанда)

 

 

3.

Тегі

 

 

4.

Туған күні, жасы

"___" ______ жылы

___ жасқа толды

"___" _____ жылы

___ жасқа толды

5.

Азаматтық

 

 

6.

Туылған жері (қала, ауыл, аудан, облыс, өңір, республика)

 

 

7.

Ұлты

 

 

8.

Білімі

 

 

9.

Қайда және кім болып жұмыс істейді

 

 

10.

Отбасылық жағдайы: некеде отырған, жесір, ажырасқан

 

 

11.

Ортақ балалар туралы мәлімет

 

 

12.

Тұрақты мекенжайы

 

 

13.

Қай жылдан

 

 

14.

Нешінші некеге отыруы

 

 

15.

Жеке тұлғаны растайтын құжат (нөмірі, қашан және кіммен берілді)

 

 

 

      Некеге отыруға (ерлі-зайыпты болуға) кедергілер жоқ.

      Некеге отыру (ерлі-зайыпты болуды) тіркелгеннен кейін келесі тегін алуды қалаймыз

      ері _________________________________________________________________

      зайыбы ______________________________________________________________

      Неке қиюдың (ерлі-зайыпты болу) шарттарымен және тәртібімен таныстық. Болашақ ерлі-зайыптылардың және ата-ананың құқықтары мен міндеттері түсіндірілді.

       "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 491-бабына сәйкес жалған мағлұмат берген үшін әкімшілік жаза тағайындалаты туралы ескертілдім.

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты пайдалануға келісім беремін

      __________ "__" ____ __ 20 жыл

            (қолы)                          (қолы)

      Некені (ерлі-зайыптылықты) тіркеуді cалтанатты/салтанатты емес(керек емесін сызып тастау) жағдайда өткізуді сұраймыз.

      Некеге отырушылардың (ерлі-зайыпты болатындардың) қолдары:

      Азамат ______________________________

      (некеге дейінгі тегі)

      Азаматша ____________________________

      (некеге дейінгі тегі)

      20____жылғы "____"_______________

 

 

Нысан                  

      ____________________________________

       (тіркеу органының атауы)     

      ____________________________________

      ____________________________________

      (өтініш берушінің аты, әкесінің аты

       (бар болса), тегі)       

      тұратын мекенжайы:__________________

      ____________________________________

      тел. № _____________________________

 

 

 

         Неке (ерлі-зайыптылық) жасын төмендету туралы өтініш

       Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 21.06.2017 № 766 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

      Қызымның/ұлымның неке (ерлі-зайыптылық) жасын төмендетуіңізді сұраймыз

      ________________________________________________________________________________

                              (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

      ________________________________________________________________________________

                                          (туған күні)

      белгіленген неке (ерлі-зайыптылық) жасын төмендетуді қажет еткізетін себеп

      бойынша:_______________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

                              (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

      __________________________________________ азаматпен некеге отыру үшін.

                        (туған күні)

      Келесі құжаттарды қоса бердік:

      ________________________________________________________________________________

       Некеге (ерлі-зайыптылық) отырушылардың келісімі:

      _______________________                         _____________________

             (қолы)                                        (қолы)

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты

      пайдалануға келісім беремін

      __________ "__" ____ __ 20 жылы________________                         _________

                                          (қолы)                                  (қолы)

      Мен (біз) неке жасына жетпеген некеге (ерлі-зайыптылық) отырушы тұлғалардың заңды

      өкілдері, некені (ерлі-зайыптылық) тіркеуге өз келісімімізді береміз.

      Заңды өкілдердің (қамқоршылардың) қолдары:

      _______________________ _____________________

      20____жылғы "____"___________ 20____жылғы "____"___________

 

 

 

 

 

      

Нысан

      ______________________________________

      ______________________________________

      (тіркеуші органның атауы)

      ______________________________________

      (өтініш берушінің аты, әкесінің аты (бар

       болғанда), тегі) мекенжайы:     

       ______________________________________

       ______________________________________

      Тел. № _______________________________

 Өзгерістерді, қосымшаларды және түзетулерді енгізу туралы (керегінің астын сызу) өтініш

      __________________ туралы № ________ "___" ________ жылы акт жазбасына келесі өзгерістерді, қосымшаларды, түзетулерді ____________

      ______________________________________________ енгізуіңізді сұраймын.

      Өзім туралы келесі мәліметтерді хабарлаймын:

      1 Аты, әкесінің аты (бар болғанда), тегі ____________________________

      2. Туылған күні _____________________________________________________

      3. Туылған жері______________________________________________________

      4. Ұлты______________________________________________________________

      5. Азаматтығы _______________________________________________________

      6. Отбасылық жағдайы ________________________________________________

      7. Кәмелетке толмаған балаларының аты, әкесінің аты (бар болғанда), тегі және туылған жерлері

      _____________________________________________________________________

      8. Жеке басын куәландыратын құжат ___________________________________

      9. Қайда және кім болып жұмыс істейді _______________________________

      10. Әскери міндетке қатысы: әскери борышты немесе әскери борышты емес

      (керегінің астын сызу)

      а) қайда тіркеуде тұр _______________________________________________

      б) қызмет атқаратын әскери бөлімшенің атауы _________________________

      _____________________________________________________________________

      11. Өмір сүрген жерлердің нақты атаулары және уақыты ________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      12. Тергеуде, сот қаралуында болу немесе өтелмеген немесе заңда белгіленген тәртіпте шешілмеген сотталуының болуы жағдайында, өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу туралы мемлекеттік органға тиісті сұрау салу жіберу үшін, ол туралы көрсету

      13.Бұрын өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізілді ме___________________________________________________________________

      14.Өзгерістерді, қосымшаларды, түзетулерді енгізу себебі_______________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Өтінішке өзгерістерді, қосымшаларды, түзетулерді енгізу қажеттілігін растайтын мынадай құжаттарды қосып баремін:

      1) ______________________________ 4) ________________________________

      2) ______________________________ 5) ________________________________

      3) ______________________________ 6) ________________________________

       "Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 491-бабына сәйкес жалған мағлұматтарды хабарлағаны үшін әкімшілік өндіріп алу салынатыны туралы ескертілдім

      20__ жылғы "______" _______________________

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты пайдалануға келісім беремін

      __________ "__" ____ __ 20 жыл

      (қолы)

      _____________________________________________________________________

      (өтініш қабылдаушының лауазымды тұлғаның аты, әкесінің аты (бар болғанда), тегі)

      Журнал бойынша № ____

      ---------------------------------------------------------------------

      (жыртып алу сызығы)

      20____ жылғы "_____" ____________ қарауға қабылданған өтініш туу тіркеу туралы

      Қарау нәтижелері 20____ жылғы "_____" _______________ хабарланатын болады

      Маман ________________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болғанда), тегі)

 

 

 

 

       Нысан              

      _____________________________________

       (тіркеу органының атауы)     

      _____________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

      _____________________________________

       тұратын мекенжайы бойынша    

      _____________________________________

      жеке куәлік № _______________________

      (нөмірі, кім және қашан берді)

     Туу туралы қайталама куәлік (анықтама) беру туралы өтініш

      Туу туралы қайталама куәлік (анықтама) беруді (салып жіберуді) сұраймын.

      Өзім туралы мынадай мәліметтерді хабарлаймын:

      Тегі __________ Аты__________ Әкесінің аты (бар болса) ______________

      Туған жері __________________________________________________________

                       (облыс, аудан, қала/село, туған жылы, айы, күні)

      Ата-анасы:

      Әкесі _______________________________________________________________

      Анасы _______________________________________________________________

      Құжат ______________________________________________ байланысты қажет

      (себебін көрсету)

      20__ж. "___"____________ Өтініш берушінің қолы ______________________

      "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің

      491-бабына сәйкес жалған мәлiметтерді хабарлағаным үшін әкiмшiлiк

      жаза қолданылатыны туралы ескертілдім.

      __________ "__" ____ __ 20 жыл

      (қолы)

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты пайдалануға келісім беремін

      __________ "__" ____ __ 20 жыл

      (қолы)

       Нысан              

      ____________________________________

       (тіркеу органының атауы)     

      ____________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

      ____________________________________

       тұратын мекенжайы бойынша     

      ____________________________________

      жеке куәлік № ______________________

      (нөмірі, кім және қашан берді)

 

 

     Неке қию туралы қайталама куәлік (анықтама) беру туралы өтініш

      Неке қию туралы қайталама куәлік (анықтама) беруді (салып жіберуді) сұраймын.

      Өзім туралы мынадай мәліметтерді хабарлаймын:

      Тегі __________ Аты___________ Әкесінің аты (бар болса) _____________

      Неке _________________________________________________________ қиылды

      (жұбайының/зайыбының Т.А.Ә (бар болса))

      Неке қиюды тіркеу орны ______________________________________________

      (қала, аудан, тіркеу органы)

      Неке қиюдың тіркелген уақыты ________________________________________

      (жылы, айы, күні)

      Құжат ______________________________________________ байланысты қажет

      (себебін көрсету)

      20____ж. "____"__________ Өтініш берушінің қолы__________________

      "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің

      491-бабына сәйкес жалған мәлiметтерді хабарлағаным үшін әкiмшiлiк

      жаза қолданылатыны туралы ескертілдім.

      __________ "__" ____ __ 20 жыл

        (қолы)

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны

      құрайтын ақпаратты пайдалануға келісім беремін

      __________ "__" ____ __ 20 жыл

        (қолы)

       Нысан               

      ____________________________________

       (тіркеу органының атауы)    

      ____________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

      ____________________________________

       тұратын мекенжайы бойынша    

      ____________________________________

      жеке куәлік № ______________________

      (нөмірі, кім және қашан берді)

 

 

 

 

 

 Неке бұзу туралы қайталама куәлік (анықтама) беру туралы өтініш

      Неке бұзу туралы қайталама куәлік (анықтама) беруді (салып жіберуді) сұраймын.

      Өзім туралы мынадай мәліметтерді хабарлаймын:

      Тегі ____________ Аты ________ Әкесінің аты (бар болса) _____________

      Неке_________________________________________________________ бұзылды

      (жұбайының/зайыбының Т.А.Ә (бар болса))

      Неке бұзуды тіркеу орны _____________________________________________

      (қала, аудан, тіркеу органы)

      Неке бұзу уақыты ____________________________________________________

      (жылы, айы, күні)

      Құжат ______________________________________________ байланысты қажет

      (себебін көрсету)

      20____ж. "____"__________ Өтініш берушінің қолы __________________

      "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің

      491-бабына сәйкес жалған мәлiметтерді хабарлағаным үшін әкiмшiлiк

      жаза қолданылатыны туралы ескертілдім.

      __________ "__" ____ __ 20 жыл

        (қолы)

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты пайдалануға келісім беремін

      __________ "__" ____ __ 20 жыл

        (қолы)

       Нысан                

      ____________________________________

       (тіркеу органының атауы)    

      ____________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

      ____________________________________

       тұратын мекенжайы бойынша    

      ____________________________________

      жеке куәлік № ______________________

      (нөмірі, кім және қашан берді)

 

 

 

 

 Әке болуды (ана болуды) анықтау туралы қайталама куәлік (анықтама) беру туралы өтініш

      Әке болуды анықтау туралы қайталама куәлік (анықтама) беруді (салып жіберуді) сұраймын.

      Өзім туралы мынадай мәліметтерді хабарлаймын:

      Тегі __________ Аты _____________ Әкесінің аты (бар болса) __________

      Әке болуды анықтауды тіркеу орны ____________________________________

                                            (қала, аудан, тіркеу органы)

      Әке болуды анықтауды тіркеу уақыты __________________________________

      (күні, айы, жылы)

      Құжат _____________________________________________ байланысты қажет

      (себебін көрсету)

      20____ж. "____"__________ Өтініш берушінің қолы __________________

      "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің

      491-бабына сәйкес жалған мәлiметтерді хабарлағаным үшін әкiмшiлiк

      жаза қолданылатыны туралы ескертілдім.

      __________ "__" ____ __ 20 жыл

        (қолы)

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны

      құрайтын ақпаратты пайдалануға келісім беремін

      __________ "__" ____ __ 20 жыл

        (қолы)

       Нысан                

      ____________________________________

       (тіркеу органының атауы)    

      ____________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

      ____________________________________

       тұратын мекенжайы бойынша    

      ____________________________________

      жеке куәлік № ______________________

      (нөмірі, кім және қашан берді)

 

     Бала асырап алу туралы қайталама куәлік (анықтама) беру туралы өтініш

      Бала асырап туралы қайталама куәлік (анықтама) беруді (салып жіберуді) сұраймын.

      Өзім туралы мынадай мәліметтерді хабарлаймын:

      Тегі __________ Аты _________ Әкесінің аты (бар болса) ______________

      Бала асырап алуды тіркеу орны _______________________________________

                                          (қала, аудан, тіркеу органы)

      Бала асырап алуды тіркеген уақыты ___________________________________

      (жылы, айы, күні)

      Құжат ______________________________________________ байланысты қажет

      (себебін көрсету)

      20____ж. "____"__________ Өтініш берушінің қолы __________________

      "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің

      491-бабына сәйкес жалған мәлiметтерді хабарлағаным үшін әкiмшiлiк

      жаза қолданылатыны туралы ескертілдім.

      __________ "__" ____ __ 20 жыл

        (қолы)

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны

      құрайтын ақпаратты пайдалануға келісім беремін

      __________ "__" ____ __ 20 жыл

        (қолы)

       Нысан                

      ____________________________________

       (тіркеу органының атауы)    

      ____________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

      ____________________________________

       тұратын мекенжайы бойынша    

      ____________________________________

      жеке куәлік № ______________________

      (нөмірі, кім және қашан берді)

 

 

 Тегін, атын, әкесінің атын ауыстырғаны туралы қайталама куәлік (анықтама) беру туралы өтініш

      Тегін, атын, әкесінің атын ауыстырғаны туралы қайталама куәлік (анықтама) беруді (салып жіберуді) сұраймын.

      Өзім туралы мынадай мәліметтерді хабарлаймын:

      Тегі ____________ Аты _________ Әкесінің аты (бар болса) ____________

      Ауыстыруды тіркеу орны ______________________________________________

      (қала, аудан, тіркеу органы)

      Ауыстыруды тіркеу уақыты ____________________________________________

      (жылы, айы, күні)

      Құжат ______________________________________________ байланысты қажет

      (себебін көрсету)

      20____ж. "____"__________ Өтініш берушінің қолы __________________

      "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің

      491-бабына сәйкес жалған мәлiметтерді хабарлағаным үшін әкiмшiлiк

      жаза қолданылатыны туралы ескертілдім.

      __________ "__" ____ __ 20 жыл

        (қолы)

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны

      құрайтын ақпаратты пайдалануға келісім беремін

      __________ "__" ____ __ 20 жыл

        (қолы)

       Нысан                

      ____________________________________

       (тіркеу органының атауы)    

      ____________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

      ____________________________________

       тұратын мекенжайы бойынша    

      ____________________________________

      жеке куәлік № ______________________

      (нөмірі, кім және қашан берді)

 Қайтыс болу туралы қайталама куәлік (анықтама) беру туралы өтініш

      Қайтыс болу туралы қайталама куәлік (анықтама) беруді (салып жіберуді) сұраймын:

      Тегі ____________ Аты ________ Әкесінің аты (бар болса )_____________

      Қайтыс болуды тіркеу орны ___________________________________________

      (аудан, қала, тіркеу органы)

      Қайтыс болуды тіркеу уақыты _________________________________________

      (жылы, айы, күні)

      Құжат ______________________________________________ байланысты қажет

      (себебін көрсету)

      20____ж. "____"__________ Өтініш берушінің қолы __________________

      "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің

      491-бабына сәйкес жалған мәлiметтерді хабарлағаным үшін әкiмшiлiк

      жаза қолданылатыны туралы ескертілдім.

      __________ "__" ____ __ 20 жыл

        (қолы)

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны

      құрайтын ақпаратты пайдалануға келісім беремін

      __________ "__" ____ __ 20 жыл

        (қолы)

       Нысан                

      ____________________________________

       (тіркеу органының атауы)    

      ____________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

      ____________________________________

       тұратын мекенжайы бойынша    

      ____________________________________

      жеке куәлік № ______________________

      (нөмірі, кім және қашан берді)

 

 

 

 

     Некеге құқық қабілеттілігі туралы анықтама беру туралы өтініш

      Некеге құқық қабілеттілігі туралы анықтама беруді (салып жіберуді) сұраймын.

      Өзім туралы мынадай мәліметтерді хабарлаймын:

      Тегі __________ Аты _________ Әкесінің аты (бар болса) ______________

      Некеде тұрмаған. Некеде аз. __________________________________ тұрған

                      (керегінің астын сызу) (жұбайының/зайыбының тегі, аты,

      әкесінің аты (бар болса))

      Неке ________________________ негізінде _________________ тоқтатылған

      (күні, айы, жылы)

      _____________________________________________________________________

      (тіркелу орны - аудан, қала, облыс, елі, тіркеу органы)

      Құжат ______________________________________________ байланысты қажет

      (себебін көрсету)

      ________________________________________________________________ елге

      Тексерісті _____________________________________ бастап жүргізу қажет

      20____ж. "____"__________ Өтініш берушінің қолы __________________

      "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің

      491-бабына сәйкес жалған мәлiметтерді хабарлағаным үшін әкiмшiлiк

      жаза қолданылатыны туралы ескертілдім.

      __________ "__" ____ __ 20 жыл

        (қолы)

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны

      құрайтын ақпаратты пайдалануға келісім беремін

      __________ "__" ____ __ 20 жыл

        (қолы)

 

 

 

       Нысан              

       Шет мемлекеттің құзыретті   

       органдарына ұсыну үшін    

     Некеге құқық қабілеттілігі туралы анықтама

      " " _____________ 20 ___ жыл.                        № ________

      _____________________________________________________________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      ___________________________________________________________ берілген.

      (күні, айы, туған жылы)

      Оған қатысты неке қию (ерлі-зайыптылық) туралы акт жазбасын тіркеу

      жүргізілмеген ______________________________________________________.

      (аудан, облыс (қала) атауын көрсету)

      Тексеріс _________________ бастап ______________________ жүргізілген.

      (мезгілін көрсету)

      Тексеріс өтініш берушінің тұрғылықты жері бойынша жүргізілген.

      Анықтама берілген күнінен бастап үш ай бойы жарамды.

      Тіркеу органының басшысы

      _____________________________________________________________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      ____________________

      (Қолы)

      М.О.

           

 

 

 

      Нысан

      _________________________________

      _________________________________

       (тіркеуші органның атауы) 

      _________________________________

       (өтініш берушінің аты,  

      әкесінің аты (бар болса), тегі)

       мекенжайы:           

      __________________________________

      __________________________________

      Тел. № ___________________________

      __________________________________

       (өтініш берушінің аты,   

      әкесінің аты (бар болса), тегі)

       мекенжайы:           

      __________________________________

      __________________________________

      Тел. № ___________________________

 Әке болуды белгілеуді мемлекеттік тіркеу туралы өтініш

      Мен өзімді, _________________________________________________________

                              (аты, әкесінің аты (бар болғанда), тегі)

      баланың әкесімін деп растаймын ______________________________________

                            (баланың аты, әкесінің аты (бар болғанда), тегі)

      азаматшада __________________________________________________________

      (анасының аты, әкесінің аты (бар болғанда), тегі)

      20____жылғы "____"_______________ туылған

      Мен ________________________________________________________ баланың

      (баланың аты, әкесінің аты (бар болғанда), тегі)

      анасы _______________________________________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болғанда), тегі)

      азамат ______________________________________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болғанда), тегі)

      ______________________________________ менің баламның әкесі екенін

      растаймын.

      Әке болуды белгілеуді баланың әкесінің атын әкесінің аты бойынша жазып тіркеуді сұраймыз _____________________________________________

      тегін беруді ________________________________________________________

      Сонымен бірге баланың тууы туралы акт жазуында әке туралы мәліметті енгізуді және ананың некеге дейінгі тегін түзетуді сұраймыз.

      _____________________________________________________________________

      Баланың әкесімен неке қию барысында қабылдаған ______________________

      ______________________________________________тегіне ауыстыруыңызды

      (бала әкесімен некелі (ерлі-зайыптылықты) жағдайда анасы толтырады)

      Туу 20____жылғы "____"_______________

      ___________________________________________________________ тіркелген

      (тіркеуші орган атауы)

      Акт жазуының нөмірі _________________________________________________

      Анасы туралы мәлімет:

      Аты _________________ Әкесінің аты (бар болғанда) ___________________

      Тегі ________________________________________________________________

      Туған күні 20____жылғы "____"_______________

      Ұлты ________________________________________________________________

      Жасы ________________________________________________________________

      Азаматтығы __________________________________________________________

      Білімі ______________________________________________________________

      Жұмыс орны және лауазымы ____________________________________________

      Отбасылық жағдайы ___________________________________________________

      Неке (ерлі-зайыптылық) туралы акт жазуының нөмірі _____________________

      Заңды мекенжайы _____________________________________________________

      Әкесі туралы мәлімет:

      Аты___________________ Әкесінің аты (бар болғанда) __________________

      Тегі ________________________________________________________________

      Туған күні 20____жылғы "____"_______________

      Ұлты ________________________________________________________________

      Жасы ________________________________________________________________

      Азаматтығы __________________________________________________________

      Білімі ______________________________________________________________

      Жұмыс орны және лауазымы ____________________________________________

      Отбасылық жағдайы ___________________________________________________

      Неке (ерлі-зайыптылық) туралы акт жазуының нөмірі ___________________

      Заңды мекен-жайы ____________________________________________________

      Өтінішке қосымша тапсырамыз:

      ___________________________

      ___________________________

      Әкесі ________________ (қолы)

      Анасы _______________ (қолы)

      20____жылғы "____"_______________

       "Әкімшілік құқықбұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 491-бабына сәйкес жалған мағлұмат берген үшін әкімшілік жаза тағайындалаты туралы ескертілдім

      20__ жылы "___" _____________    __________

      (қолы)

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты пайдалануға келісім беремін

      20__ жылы "___" _____________ _________

      (қолы)

      ---------------------------------------------------------------------

      (қиып алу сызығы)

      20___ж. "______" _____________ қарауға _________ құжаттар қабылданды.

      Көрсетілетін қызметті алушылардың Т.А.Ә (бар болғанда)_______________

      _____________________________________________________________________

      Әке болуды белгілеу туралы куәлікті алу үшін: 20___ж. "___" _____ келу керек.

      Құжаттарды қабылдаған маманның Т.А.Ә(бар болғанда)___________________

 

 

 

      Нысан

      _____________________________________

      _____________________________________

       (тіркеуші органның атауы)   

      ______________________________________

       мекенжайы бойынша тұратын     

      ______________________________________

      (өтініш берушінің аты, әкесінің аты, тегі)

      жеке куәлік № ________________________

      (нөмірі, кім және қашан берген)

 Өзін баланың әкесімін деп танитын адамның өтініші бойынша әке болуды белгілеу туралы
                                                       Өтініш

      Мен, ________________________________________________________ өзімді

      (тегі, аты, әкесінің аты(бар болғанда)

      азаматша ____________________________________________________________

      (анасының тегі, аты, әкесінің аты(бар болғанда)

      20___ жылы "___" ___________ туған баласы ___________________________

                        (баланың тегі, аты, әкесінің аты) (бар болғанда)

      әкесімін деп танимын.

      Баланың әкесінің атын менің есімім ___________________________бойынша

      тегін __________________көрсетіп, әке болуды анықтауды тіркеуді сұраймын.

      Бір мезгілде баланың туу туралы акт жазбасына әкесі туралы мәліметтерді енгізуді, сондай-ақ ондағы анасының некеге дейінгі тегін _________________________ баланың әкесімен некеге тұрған кезде қабылдаған тегіне _________________________ түзетуді және баланың туу туралы жаңа куәлігін беруді сұраймын, туу

      _____________________________________________________________________

      (тіркеуші органның атауы)

      20___ жылғы "___" __________ тіркелген.

      Акт жазбасының нөмірі _______________________________________________

      Анасы мен әкесі туралы мәліметтер:

 №

Қажетті мәліметтер

Әкесі

Анасы

1

Туған күні

__ жылғы "___" ________

__ жылғы "___" _________

2

Ұлты

 

 

3

Азаматтығы

 

 

4

Тұрғылықты тұратын жері

қала __________________

ауданы_________________

облысы,

республикасы __________

_______________________

көшесі_________________

пәтер № _______________

қала ___________________

ауданы__________________

облысы,

республикасы ___________

________________________

көшесі__________________

пәтер № ________________

5

Қай жылдан бастап

 

 

6

Қайда және кім болып жұмыс істейді

 

 

7

 Білімі

 

 

8

Жеке басты куәландыратын құжаты (сериясы,

нөмірі, қашан және кім берген)

 

 

 

      Анасының болмауының мән-жайларын растайтын құжаттың атауы

      _____________________________________________________________________

      (қашан және қандай орган берген, нөмірі мен берілген күні)

      Өтінішке қоса береміз:

      1) өзін баланың әкесі деп танитын адамның өтініші;

      2) әкесінің жеке басын куәландыратын құжат;

      3) егер ата-анасы некеде (ерлі-зайыптылықта) тұрған болса, неке қию (ерлі-зайыптылық) туралы куәлігі.

      4) анасының болмауы мән-жайларын растайтын құжаттар: анасының қайтыс болуы туралы куәлігі; психикалық ауруы немесе ақыл-есінің кемдігі салдарынан анасын әрекетке қабілетсіз деп тану туралы, оны қайтыс болды деп жариялағаны туралы, анасын ата-ана құқығынан айыру немесе шектеу туралы сот шешімі; анасының тұрғылықты жерін белгілеудің мүмкін еместігі туралы анықтама.

      Әкесі ______________________

       (қолы)           

      20__ жылғы "___" ___________

       "Әкімшілік құқықбұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 491-бабына сәйкес жалған мағлұмат берген үшін әкімшілік жаза тағайындалаты туралы ескертілдім

      20__ жылы "___" _____________   __________

      (қолы)

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты пайдалануға келісім беремін

      20__ жылы "___" _____________ _________

      (қолы)

      ---------------------------------------------------------------------

      (қиып алу сызығы)

      20___ж. "______" _____________ қарауға _____________ құжаттар қабылданды.

      Көрсетілетін қызметті алушылардың Т.А.Ә (бар болғанда). _____________

      Әке болуды белгілеу туралы куәлікті алу үшін: 20___ж. "___" _____ келу керек.

      Құжаттарды қабылдаған маманның Т.А.Ә(бар болғанда).__________________

 

 

 

 

      Нысан

      _____________________________________

      ____________________________________

       (тіркеуші органның атауы)      

      ______________________________________

       мекенжайы бойынша тұратын     

      ______________________________________

       (өтініш берушінің Т.А.Ә.)     

      жеке куәлік № _________________________

      (нөмірі, кім және қашан берген)

     Сот шешімі бойынша әке болуды анықтау туралы өтініш

      _____________________________________________________________ сотының

      20__жылғы "___" ___________№ _________шешімінің негізінде

      азамат ______________________________________________________________

      азаматша_____________________________________________________________

      (анасының тегі, аты, әкесінің аты(бар болғанда)

      ____________ жылы "___" туған баласы ________________________________

      (анасының тегі бойынша баланың тегі, аты, әкесінің аты (бар болғанда)

      _____________________________________________________________________

      әкесі болып танылды.

      Баланың әкесінің атын ______________________ әкесінің аты бойынша

      көрсетіп,_______________тегін беріп әке болуды анықтауды тіркеуді сұраймыз.

      Баланың тууы ________ж. "___" _________ тіркеуші органда № __________

      жазбамен тіркелген.

      Мынадай мәліметтерді хабарлаймын:

 Қажетті мәліметтер

Әкесі

Анасы

1.

Туған күні

 

 

2.

Ұлты

 

 

3.

Тұрғылықты тұратын жері

 

 

4.

Қайда және кім болып жұмыс істеді

 

 

5.

 Білімі

 

 

6.

Жеке басты куәландыратын құжат (№, қашан және кім берген)

 

 

 

      Көрсетілетін қызметті алушының Т.А.Ә (бар болғанда)__________________ 20__ жыл "___" ________________                          (қолы)

       "Әкімшілік құқықбұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 491-бабына сәйкес жалған мағлұмат берген үшін әкімшілік жаза тағайындалаты туралы ескертілдім

      20__ жылы "___" ____________ __________

      (қолы)

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты пайдалануға келісім беремін

      20__ жылы "___" _____________ _________

      (қолы)

      ---------------------------------------------------------------------

      (қиып алу сызығы)

      20___ж. "______" _____________ қарауға _____________ құжаттар қабылданды.

      Көрсетілетін қызметті алушылардың Т.А.Ә (бар болғанда). _____________

      Әке болуды белгілеу туралы куәлікті алу үшін: 20___ж. "___" _____келу керек.

      Құжаттарды қабылдаған маманның Т.А.Ә(бар болғанда).__________________

 

 

 

 

      Нысан

      ______________________________________

      ______________________________________

       (тіркеуші органның атауы)    

      ______________________________________

      (өтініш берушінің аты, әкесінің аты

       (бар болғанда), тегі) мекенжайы: 

      ______________________________________

      ______________________________________

      Тел. № _______________________________

 Өзгерістерді, қосымшаларды және түзетулерді енгізу туралы (керегінің астын сызу)
 Өтініш

      __________________ туралы № ________ "___" _______ жылы акт жазбасына

      келесі өзгерістерді, қосымшаларды, түзетулерді ______________________

      ______________________________________________ енгізуіңізді сұраймын.

      Өзім туралы келесі мәліметтерді хабарлаймын:

      1 Аты, әкесінің аты (бар болғанда), тегі ____________________________

      2. Туылған күні _____________________________________________________

      3. Туылған жері______________________________________________________

      4. Ұлты______________________________________________________________

      5. Азаматтығы _______________________________________________________

      6. Отбасылық жағдайы ________________________________________________

      7. Кәмелетке толмаған балаларының аты, әкесінің аты (бар болғанда), тегі және туылған жерлері ___________________________________________

      8. Жеке басын куәландыратын құжат ___________________________________

      9. Қайда және кім болып жұмыс істейді _______________________________

      10. Әскери міндетке қатысы: әскери борышты немесе әскери борышты емес

                                                 (керегінің астын сызу)

      а) қайда тіркеуде тұр _______________________________________________

      б) қызмет атқаратын әскери бөлімшенің атауы _________________________

      _____________________________________________________________________

      11. Өмір сүрген жерлердің нақты атаулары және уақыты ________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      12. Тергеуде, сот қаралуында болу немесе өтелмеген немесе заңда белгіленген тәртіпте шешілмеген сотталуының болуы жағдайында, өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу туралы мемлекетітк органға тиісті сұрау салу жіберу үшін, ол туралы көрсету

      13. Бұрын өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізілді ме___________________________________________________________________

      14. Өзгерістерді, қосымшаларды, түзетулерді енгізу себебі_______________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Өтінішке өзгерістерді, қосымшаларды, түзетулерді енгізу қажеттілігін растайтын мынадай құжаттарды қосып баремін:

      1) ______________________________ 4) ________________________________

      2) ______________________________ 5) ________________________________

      3) ______________________________ 6) ________________________________

       "Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 491-бабына сәйкес жалған мағлұматтарды хабарлағаны үшін әкімшілік өндіріп алу салынатыны туралы ескертілдім

      20__ жылғы "______" _______________________

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты пайдалануға келісім беремін

      __________ "__" ____ __ 20 жыл

      (қолы)

      _____________________________________________________________________

      (өтініш қабылдаушының лауазымды тұлғаның аты, әкесінің аты (бар болғанда), тегі)

      Журнал бойынша № ____

      ---------------------------------------------------------------------

      (жыртып алу сызығы)

      20____ жылғы "_____" ____________ қарауға қабылданған өтініш туу тіркеу туралы

      Қарау нәтижелері 20____ жылғы "_____" _______________ хабарланатын болады

      Маман _________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болғанда), тегі)

 

 

       Нысан                     

      ____________________________________

       (тіркеу органының атауы)     

      ____________________________________

      ____________________________________

      (өтініш берушінің аты, әкесінің аты

       (бар болса), тегі)         

      тұратын мекенжайы:__________________

      ____________________________________

      тел. № _____________________________

 Атын, әкесінің атын (бар болса), тегін ауыстыруды мемлекеттік тіркеу туралы (керегінің астын сызу) өтініш

      Менің _______________________________________________________________

      (қандай өзгертулер енгізу керектігін көрсету)

      __________________________________________________________ байланысты

      (таңдалған аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

      (аты, әкесінің аты (бар болса),

      _____________________________________________ өзгертуіңізді сұраймын.

      тегі өзгеру себебі)

      Өзім туралы мынадай мәліметтерді хабарлаймын:

      1. Аты, әкесінің аты (бар болса), тегі ______________________________

      2. Туған күні _______________________________________________________

      3. Туған жері________________________________________________________

      4. Ұлты _____________________________________________________________

      5. Азаматтығы _______________________________________________________

      6. Отбасылық жағдайы ________________________________________________

      7. Кәмелетке толмаған балаларының аты, әкесінің аты (бар болса), тегі

      және туған жері _____________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      8. Жеке басын куәландыратын құжат ___________________________________

      9. Жұмысы туралы деректер ___________________________________________

      10. Әскери міндетке қатысы: әскери міндетті немесе әскери міндетті емес

      (керегінің астын сызу)

      а) қайда есепте тұр _________________________________________________

      б) қызмет өткеретін әскери бөлімнің атауы ___________________________

      _____________________________________________________________________

      11. Тергеуде, сот қаралуында болған немесе өтелмеген немесе заңда

      белгіленген тәртіппен алынбаған соттылығы болған жағдайда, атын,

      әкесінің атын, тегін ауыстыру туралы өтініш қабылданғаны туралы

      мемлекеттік органдарға тиісті сұрау салуды жіберу үшін, бұл туралы

      көрсету

      12. Бұрын атын, әкесінің атын (бар болса), тегін ауыстыру жүргізілді

      ме __________________________________________________________________

      13. Атын, әкесінің атын (бар болса), тегін ауыстыру себебі __________

      _____________________________________________________________________

      Өтінішке қоса беремін:

      1) ______________________________4) _________________________________

      2) ______________________________5) _________________________________

      3) ______________________________6) _________________________________

      "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің

      491-бабына сәйкес жалған мәліметтерді хабарлағаным үшін әкімшілік

      жаза қолданылатыны туралы ескертілдім

      20__ жылғы "______" _______ ________________қолы

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны

      құрайтын ақпаратты пайдалануға келісім беремін

      __________ "__" ____ __ 20 жыл

        (қолы)

      _____________________________________________________________________

      (өтінішті қабылдап алған лауазымды тұлғаның аты, әкесінің аты

      (бар болса), тегі)

      Журнал бойынша № ____

      ---------------------------------------------------------------------

      (қиып алу сызығы – ЖАО үшін)

      20____жылғы "___" ________ атын, әкесінің атын (бар болса), тегін

      өзгерту туралы өтініш қарауға қабылданды

      Қарау нәтижелері 20____жылғы "___" ______________ хабарланатын болады

      Маман _____________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

 

 

 

 

 

       Нысан                     

      ____________________________________

       (тіркеу органының атауы)     

      ____________________________________

      ____________________________________

      (өтініш берушінің аты, әкесінің аты

       (бар болса), тегі)         

      тұратын мекенжайы:__________________

      ____________________________________

      тел. № _____________________________

 

 Өзгерістерді, толықтырулар мен түзетулерді енгізу туралы (керегінің астын сызу) өтініш

      ________________________ туралы ________ жылғы "___"___№ ________ акт

      жазбасына мынадай өзгерістерді, түзетулерді, толықтыруларды _________

      ______________________________________________ енгізуіңізді сұраймын.

      Өзім туралы мынадай мәліметтерді хабарлаймын:

      1 Аты, әкесінің аты (бар болса), тегі _______________________________

      2. Туған күні _______________________________________________________

      3. Туған жері________________________________________________________

      4. Ұлты______________________________________________________________

      5. Азаматтығы _______________________________________________________

      6. Отбасылық жағдайы ________________________________________________

      7. Кәмелетке толмаған балаларының аты, әкесінің аты (бар болса), тегі

      және туған жері _____________________________________________________

      8. Жеке басын куәландыратын құжат ___________________________________

      9. Қайда және кім болып жұмыс істейді _______________________________

      10. Әскери міндетке қатысы: әскери борышты немесе әскери борышты емес

      (керегінің астын сызу)

      а) қайда есепте тұр _________________________________________________

      б) қызмет өткеретін әскери бөлімнің атауы ___________________________

      _____________________________________________________________________

      11. Өмір сүрген жерлерінің нақты тізбесі және уақыты ________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      12. Тергеуде, сот қаралуында болған немесе өтелмеген немесе заңда

      белгіленген тәртіппен алынбаған соттылығы болған жағдайда,

      өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу туралы мемлекеттік

      органдарға тиісті сұрау салуды жіберу үшін, бұл туралы көрсету

      13. Бұрын өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізілді ме

      _____________________________________________________________________

      14. Өзгерістер, толықтырулар, түзетулер енгізу себебі

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Өтінішке өзгерістерді, толықтырулар мен түзетулерді енгізу

      қажеттілігін растайтын мынадай құжаттарды қоса беремін:

      1) ______________________________ 4) ________________________________

      2) ______________________________ 5) ________________________________

      3) ______________________________ 6) ________________________________

      "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің

      491-бабына сәйкес жалған мәліметтерді хабарлағаным үшін әкімшілік

      жаза қолданылатыны туралы ескертілдім

      __________ "__" ____ __ 20 жыл ________________ қолы

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны

      құрайтын ақпаратты пайдалануға келісім беремін

      __________ "__" ____ __ 20 жыл

        (қолы)

      _____________________________________________________________________

      (өтінішті қабылдап алған лауазымды тұлғаның аты, әкесінің аты

      (бар болса), тегі)

      Журнал бойынша № ____

      ---------------------------------------------------------------------

      (қиып алу сызығы – ЖАО үшін)

      20____ жылғы "_____" ____________ өзгерістерді, толықтырулар мен

      түзетулерді енгізу туралы өтініш қарауға қабылданды

      Қарау нәтижелері 20____ жылғы "_____" ___________ хабарланатын болады

      Маман _____________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

 

 

 

            Нысан             

      ___________________________________

      ___________________________________

       (тіркеуші органның атауы)   

      ___________________________________

      (өтініш берушінің аты, әкесінің аты

       (бар болса), тегі)       

       мекенжайы:

      ___________________________________

      ___________________________________

      Тел. № ____________________________

 Акт жазбасын қалпына келтіру туралы өтініш

      Мына ___________________ акті жазбасын қалпына келтіруіңізді сұраймын

      Өзім туралы келесі мәліметтерді хабарлаймын:

      1. Аты, әкесінің аты (бар болса), тегі ______________________________

      2. Туған күні _______________________________________________________

      3. Туған жері________________________________________________________

      4. Ұлты _____________________________________________________________

      5. Азаматтығы _______________________________________________________

      6. Отбасылық жағдайы ________________________________________________

      7. Кәмелетке толмаған балаларының аты, әкесінің аты (бар болса), тегі

      және туған күні және туған жері _____________________________________

      8. Аға-інілерінің, апа-сіңілілерінің, қарындастарының аты, әкесінің

      аты (бар болса), тегі және туған күні, олардың туған жері ___________

      9. Жеке басын куәландыратын құжат ___________________________________

      10. Қайда және кім болып жұмыс істейді ______________________________

      11. Әскери міндетке қатысы: әскери міндетті немесе әскери міндетті

      емес

      (керегінің астын сызу)

      а) қайда тіркеуде тұр _______________________________________________

      б) қызмет атқаратын әскери бөлімшенің атауы _________________________

      _____________________________________________________________________

      12. Тұрған жерлерінің нақты атаулары және уақыты ____________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Өтінішке қоса беремін:

      1) ______________________________ 4) ________________________________

      2) ______________________________ 5) ________________________________

      3)_______________________________ 6) ________________________________

      "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің

      491-бабына сәйкес жалған мәліметтерді хабарлағаным үшін әкімшілік

      жаза қолданылатыны туралы ескертілдім.

      20__ жылғы "______" _______________________ қолы

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны

      құрайтын ақпаратты пайдалануға келісім беремін

      __________ "__" ____ __ 20 жыл

        (қолы)

      _____________________________________________________________________

      (өтініш қабылдаушы лауазымды адамның аты, әкесінің аты

      (бар болса), тегі)

      Журнал бойынша № ____

      ---------------------------------------------------------------------

      (қиып алу сызығы – ЖАО үшін)

      20____ жылғы "____" _______ акті жазбасын қалпына келтіру туралы

      өтініш қарауға қабылданды

      Қарау нәтижелері 20____ жылғы "____" ____________ хабарланатын болады

      Маман _____________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

 

 

 

 

 

 

       Нысан             

      ___________________________________

      ___________________________________

       (тіркеуші органның атауы)   

      ___________________________________

       мекенжайы бойынша тұратын   

      ___________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

      жеке куәлік № _____________________

      (нөмірі, кім және қашан берген)

 

 Сот шешімі негізінде акт жазбасын қалпына келтіру туралы өтініш

      ______________________________________________________________ туралы

      " " заңды күшіне енген сот шешімі негізінде (сот атауы)

      акт жазбасын қалпына келтіруіңізді сұраймын.

      Өзім туралы мынадай мәліметтерді хабарлаймын:

      1. Аты, әкесінің аты (бар болса), тегі ______________________________

      2. Туған күні _______________________________________________________

      3. Туған жері _______________________________________________________

      4. Ұлты _____________________________________________________________

      5. Азаматтығы _______________________________________________________

      6. Отбасы жағдайы ___________________________________________________

      7. Кәмелетке толмаған балаларының аты, әкесінің аты (бар болса),

      тегі, туған күні және жері __________________________________________

      8. Аға-інілерінің, апа-сіңлілерінің, қарындастарының аты, әкесінің

      аты (бар болса), тегі, туған күні мен жері және олардың тұратын

      жері ________________________________________________________________

      9. Жеке басты куәландыратын құжат ___________________________________

      10. Қайда және кім болып жұмыс істейді ______________________________

      11. Әскери қызметке қатыстылығы:

      а) қайда есепте тұр _________________________________________________

      б) қызмет ететін әскери бөлімнің атауы ______________________________

      _____________________________________________________________________

      12. Тұрған уақытын көрсете отырып тұрған жерлерінің толық тізбесі

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      13. Тергеуде, сотта тұрған не өтелмеген соттылығы немесе заңда

      белгіленген тәртіппен алынбаған соттылығы болған жағдайда, ол туралы

      атын, әкесінің атын, тегін ауыстыру туралы өтініштің қабылданғаны

      туралы мемлекеттік органдарға тиісті хабарлама жіберу үшін көрсету

      Өтінішке мынадай құжаттарды қоса беремін:

      1) ______________________________ 3)_________________________________

      2) ______________________________ 4)_________________________________

      "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің

      491-бабына сәйкес жалған мәліметтерді хабарлағаным үшін әкімшілік

      жаза қолданылатыны туралы ескертілдім.

      20__ жылғы "______" _______________________

      (қолы)

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны

      құрайтын ақпаратты пайдалануға келісім беремін

      __________ "__" ____ __ 20 жыл

        (қолы)

      _____________________________________________________________________

      (өтінішті қабылдаған лауазымды адамның аты, әкесінің аты, тегі)

      Журнал бойынша № ____

      ---------------------------------------------------------------------

      (қиып алу сызығы – ЖАО үшін)

      20____ жылғы "____" _______ акті жазбасын қалпына келтіру туралы

      өтініш қарауға қабылданды

      Қарау нәтижелері 20____ жылғы "____" ____________ хабарланатын болады

      Маман _____________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

 

    

   Нысан                  

      ______________________________________

      ______________________________________

       (тіркеуші органның атауы)     

      ______________________________________

       (өтініш берушінің аты, әкесінің аты

       (бар болса), тегі)        

       мекенжайы:

      ______________________________________

      ______________________________________

      Тел №. _______________________________

 

Қайтыс болуды мемлекеттік тіркеу туралы өтініш

 

      Қайтыс болуды мемлекеттік тіркеуіңізді сұраймын _____________________

      _____________________________________________________________________

      (қайтыс болған адамның аты, әкесінің аты (бар болса) тегі,

      _____________________________________________________________________

      қайтыс болған адамның туған күні,

      _____________________________________________________________________

      қайтыс болған адамның соңғы тұрған жері,

      _____________________________________________________________________

      қайтыс болған адамның отбасылық жағдайы,

      _____________________________________________________________________

      қайтыс болған адамның қайтыс болған күні,

      _____________________________________________________________________

      қайтыс болған адамның өлімінің себебі)

      Өтінішке қоса беремін _______________________________________________

      20___ жылғы "____"_____________            Қолы _____________________

      "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің

      491-бабына сәйкес жалған мәліметтерді хабарлағаным үшін әкімшілік

      жаза қолданылатыны туралы ескертілдім.

      20__ жылы "___" _____________

      (қолы)

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын

      мәліметтерді пайдалануға келісім беремін

      20___жылғы "_____"_____________        _____________________

      (қолы)

      ---------------------------------------------------------------------

      (қиып алу сызығы – ЖАО үшін)

      Қайтыс болуды тіркеу туралы куәлікті алу үшін:

      20 ___ "____" __________келу керек.

      Құжаттарды қабылдаған маманның Т.А.Ә (бар болса):

      ________________________

     

 

 

 

  Нысан                  

      ______________________________________

      ______________________________________

       (тіркеуші органның атауы)     

      ______________________________________

       (өтініш берушінің аты, әкесінің аты

       (бар болса), тегі)        

       мекенжайы:

      ______________________________________

      ______________________________________

      Тел №. _______________________________

 Өзгерістерді, толықтырулар мен түзетулерді енгізу туралы (керегінің астын сызу) өтініш

      ______________ туралы ________ жылғы "___"___№ ________ акт жазбасына

      мынадай өзгерістерді, түзетулерді, толықтыруларды ___________________

      ______________________________________________ енгізуіңізді сұраймын.

      Өзім туралы мынадай мәліметтерді хабарлаймын:

      1 Аты, әкесінің аты (бар болса), тегі _______________________________

      2. Туған күні _______________________________________________________

      3. Туған жері________________________________________________________

      4. Ұлты______________________________________________________________

      5. Азаматтығы _______________________________________________________

      6. Отбасылық жағдайы ________________________________________________

      7. Кәмелетке толмаған балаларының аты, әкесінің аты (бар болса), тегі

      және туған жері _____________________________________________________

      8. Жеке басын куәландыратын құжат ___________________________________

      9. Қайда және кім болып жұмыс істейді _______________________________

      10. Әскери міндетке қатысы: әскери борышты немесе әскери борышты емес

      (керегінің астын сызу)

      а) қайда есепте тұр _________________________________________________

      б) қызмет өткеретін әскери бөлімнің атауы ___________________________

      _____________________________________________________________________

      11. Өмір сүрген жерлерінің нақты тізбесі және уақыты ________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      12. Тергеуде, сот қаралуында болған немесе өтелмеген немесе заңда

      белгіленген тәртіппен алынбаған соттылығы болған жағдайда,

      өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу туралы мемлекеттік

      органдарға тиісті сұрау салуды жіберу үшін, бұл туралы көрсету

      13. Бұрын өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізілді ме

      _____________________________________________________________________

      14. Өзгерістер, толықтырулар, түзетулер енгізу себебі

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Өтінішке өзгерістерді, толықтырулар мен түзетулерді енгізу

      қажеттілігін растайтын мынадай құжаттарды қоса беремін:

      1) ______________________________ 4) ________________________________

      2) ______________________________ 5) ________________________________

      3) ______________________________ 6) ________________________________

      "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің

      491-бабына сәйкес жалған мәліметтерді хабарлағаным үшін әкімшілік

      жаза қолданылатыны туралы ескертілдім.

      __________ "__" ____ __ 20 жыл ________________ қолы

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты пайдалануға келісім беремін

      __________ "__" ____ __ 20 жыл

        (қолы)

      _____________________________________________________________________

      (өтінішті қабылдап алған лауазымды тұлғаның аты, әкесінің аты

      (бар болса), тегі)

      Журнал бойынша № ____

      ---------------------------------------------------------------------

      (қиып алу сызығы – ЖАО үшін)

      20____ жылғы "_____" ____________ өзгерістерді, толықтырулар мен

      түзетулерді енгізу туралы өтініш қарауға қабылданды

      Қарау нәтижелері 20____ жылғы "_____" ___________ хабарланатын болады

      Маман _____________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

 

 

 

 

 

      Нысан

      _______________________________________

      _______________________________________

       (тіркеуші органның атауы)  

      _______________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болғанда), тегі)

      мекенжайы:

      ____________________________________

      ____________________________________

      Тел. № ____________________________

      ____________________________________

      ____________________________________

      (тіркеуші органның атауы)

      ______________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болғанда), тегі)

      мекенжайы:

      _______________________________________

      _______________________________________

      Тел. № ________________________________

 

 Ұл (қыз) бала асырап алуды мемлекеттік тіркеу туралы өтініш

      Азамат_______________________________________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болғанда), тегі)

      Азаматша ____________________________________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болғанда), тегі)

      Неке (ерлі-зайыптылық) тіркеген күні мен орны _______________________

      Бала туралы мәліметті көрсетіп бала асырап алуды тіркеуді сұраймыз:

      _____________________________________________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болғанда), тегі)

      _____________________________________________________________________

      (баланың асырап алғаннан кейінгі туылған күні)

      _____________________________________________________________________

      (асырап алғаннан кейінгі туылған жері)

      Тіркеуші органға заңды күшіне енген сот шешімі

      тапсырылды __________________________________________________________

      (сот атауы)

      баланың атына _______________________________________________________

      (баланың асырап алғанға дейінгі аты, әкесінің аты (бар болғанда), тегі)

      Баланың туылған күні 20______ жылғы "____"___________________________

      Баланың туылған жері ________________________________________________

      Баланың туылуы _____________________________________________ тіркелді

      (тіркеуші органның атауы)

      20_______жылғы "___"_______________________

      Сонымен бірге ата-аналар туралы мәліметті (егер сот шешімінде көрсетілсе) енгізіп, жаңа куәлік беруіңізді сұраймыз.

      Өтініш берушінің қолы _______________________________________________

      Өтініш беру күні 20______ жылғы "____"_______________________________

       "Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 491-бабына сәйкес жалған мағлұматтарды хабарлағаны үшін әкімшілік өндіріп алу салынатыны туралы ескертілдім

      20__ жылғы "______" _______________________

                  (қолы)           (қолы)

            Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты пайдалануға келісім беремін

      ______________________________ "__" ____ __ 20 жыл

            (қолы)         (қолы)

      _____________________________________________________________________

      (өтініш қабылдаушы лауазымды тұлғаның аты, әкесінің аты (бар болғанда), тегі)

      Журнал бойынша № ____

      ---------------------------------------------------------------------

      (жыртып алу сызығы)

      20____ жылғы "____"___________ қарауға ұл (қыз) бала асырап алу туралы өтініш қабылданды

      Қарау нәтижелері 20____ жылғы "___" ___________ хабарланатын болады.

      Маман ________________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болғанда), тегі)

 

 

 

      Нысан

      ______________________________________

      ______________________________________

      (тіркеуші органның атауы)

      ______________________________________

      (өтініш берушінің аты, әкесінің аты

      (бар болғанда), тегі) мекенжайы:

      ______________________________________

      ______________________________________

      Тел. № _______________________________

 Өзгерістерді, қосымшаларды және түзетулерді енгізу туралы (керегінің астын сызу)
Өтініш

      __________________ туралы № ________ "___" ________ жылы акт жазбасына келесі өзгерістерді, қосымшаларды, түзетулерді ____________

      ______________________________________________ енгізуіңізді сұраймын.

      Өзім туралы келесі мәліметтерді хабарлаймын:

      1 Аты, әкесінің аты (бар болғанда), тегі ____________________________

      2. Туылған күні _____________________________________________________

      3. Туылған жері______________________________________________________

      4. Ұлты______________________________________________________________

      5. Азаматтығы _______________________________________________________

      6. Отбасылық жағдайы ________________________________________________

      7. Кәмелетке толмаған балаларының аты, әкесінің аты (бар болғанда), тегі және туылған жерлері ___________________________________________

      8. Жеке басын куәландыратын құжат ___________________________________

      9. Қайда және кім болып жұмыс істейді _______________________________

      10. Әскери міндетке қатысы: әскери борышты немесе әскери борышты емес

      (керегінің астын сызу)

      а) қайда тіркеуде тұр _______________________________________________

      б) қызмет атқаратын әскери бөлімшенің атауы _________________________

      _____________________________________________________________________

      11. Өмір сүрген жерлердің нақты атаулары және уақыты ________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      12. Тергеуде, сот қаралуында болу немесе өтелмеген немесе заңда белгіленген тәртіпте шешілмеген сотталуының болуы жағдайында, өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу туралы мемлекеттік органға тиісті сұрау салу жіберу үшін, ол туралы көрсету

      13. Бұрын өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізілді ме___________________________________________________________________

      14. Өзгерістерді, қосымшаларды, түзетулерді енгізу себебі_______________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Өтінішке өзгерістерді, қосымшаларды, түзетулерді енгізу қажеттілігін растайтын мынадай құжаттарды қосып баремін:

      1) ______________________________ 4) ________________________________

      2) ______________________________ 5) ________________________________

      3) ______________________________ 6) ________________________________

       "Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 491-бабына сәйкес жалған мағлұматтарды хабарлағаны үшін әкімшілік өндіріп алу салынатыны туралы ескертілдім

      20__ жылғы "______" _______________________

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты пайдалануға келісім беремін

      __________ 20 жылғы "__" ____ __

      (қолы)

      _____________________________________________________________________

      (өтініш қабылдаушының лауазымды тұлғаның аты, әкесінің аты (бар болғанда), тегі)

      Журнал бойынша № ____

      ---------------------------------------------------------------------

      (жыртып алу сызығы)

      20____ жылғы "_____" ____________ қарауға қабылданған өтініш туу тіркеу туралы

      Қарау нәтижелері 20____ жылғы "_____" _______________ хабарланатын болады

      Маман _________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болғанда), тегі)

 

 

 

       Нысан                    

      Өтініш 20___жылғы "____" ____________ қабылданды және журналда

      № _____________________ тіркелді

      Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу 20___жылғы "___" ___________

      тағайындалды

      Қолы ______________________

      ____________________________________

      ____________________________________

       (тіркеу органының атауы)     

      ____________________________________

       (өтініш берушінің тегі, аты,   

       әкесінің аты (бар болса))    

      тұратын мекенжайы бойынша:

      ____________________________________

      ____________________________________

      Тел. № _____________________________

      ____________________________________

      ____________________________________

       (өтініш берушінің тегі, аты,   

       әкесінің аты (бар болса))    

       мекенжайы:

      ____________________________________

      ____________________________________

      Тел. № _____________________________

 Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы өтініш

      _____________________________________________________________________

      сотының

      (сот атауы, сот шешімінің күні және нөмірі)

      некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы шешімі негізінде некені бұзуды

      тіркеуді сұраймыз (-мын).

      Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзушылар туралы мынадай мәліметтерді хабарлаймын (мыз).

 

 

Азамат

Азаматша

1.

Аты

 

 

2.

Әкесінің аты (бар болса)

 

 

3.

Тегі: бұзуға дейін

 

 

 

бұзудан кейін

 

 

4.

Туған күні, жасы

__________жылы

"_____"_________

_____ жасқа толды

__________жылы

"_____"_________

_____ жасқа толды

5

 Туған жері

 

 

6.

Ұлты

 

 

7.

Азаматтығы

 

 

8.

Заңды мекенжайы

 

 

9.

Қай жылдан бастап тұрады

 

 

10.

Білімі

 

 

11.

Қайда және кім болып жұмыс істейді (егер жұмыс істемесе, өмір сүру көздерін көрсету)

 

 

12.

Нешінші некеде (ерлі-зайыптылық) тұрды

 

 

13.

Бұзылатын неке (ерлі-зайыптылық) қайда қиылды (некеге отыру (ерлі-зайыпты болу) туралы акт жазбасының нөмірі мен күні)

 

 

14.

Өндіріліп алынатын мемлекеттік баж сомасы

 

 

15.

18 жасқа дейінгі балалар (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі

 

 

16.

Жеке басын куәландыратын құжатының деректері (нөмірі, қашан және кім берді)

 

 

 

      Өтінішке қоса беремін (-міз):________________________________________

      Неке(ерлі-зайыптылықты) бұзушылардың қолдары:

      Азамат ______________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

      Азаматша ____________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

      20___жылғы "_____" ____________

      "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің

      491-бабына сәйкес жалған мәліметтерді хабарлағаным үшін әкімшілік

      жаза қолданылатыны туралы ескертілдім.

      __________ "__" ____ __ 20 жыл

        (қолы)

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны

      құрайтын ақпаратты пайдалануға келісім беремін

      __________ "__" ____ __ 20 жыл

        (қолы)

      ---------------------------------------------------------------------

      (қиып алу сызығы – ЖАО үшін)

      20___жылғы "______" _______ ___________ құжаттар қарауға қабылданды.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушылардың Т.А.Ә (бар

      болса)______________________

      Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркеу туралы куәлікті алу үшін

      20___жылғы "______" _____________ келеді.

      ___________________ құжаттарын қабылдаған маманның Т.А.Ә (бар болса).

 

 

       Нысан                    

      Өтініш 20___жылғы "____" ____________ қабылданды және журналда

      № _____________________ тіркелді

      Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу 20___жылғы "___" ___________

      тағайындалды

      Қолы ______________________

      ____________________________________

      ____________________________________

       (тіркеу органының атауы)     

      ____________________________________

       (өтініш берушінің тегі, аты,   

       әкесінің аты (бар болса))    

      тұратын мекенжайы бойынша:

      ____________________________________

      ____________________________________

      Тел. № _____________________________

      ____________________________________

      ____________________________________

       (өтініш берушінің тегі, аты,   

       әкесінің аты (бар болса))    

       мекенжайы:

      ____________________________________

 Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы өтініш

      Біз, төменде қол қоюшылар, өзара келісім бойынша некені бұзуды

      сұраймыз. Кәмелетке толмаған балаларымыз және мүлікті бөлумен

      байланысты дауларымыз жоқ.

 

Азамат

Азаматша

 1.

Аты,

 

 

 2.

Әкесінің аты (бар болса)

 

 

 3.

Тегі

 

 

 4.

Туған күні, жасы

__________жылы

"_____"_________

_____ жасқа толды

__________жылы

"_____"_________

_____ жасқа толды

 5.

Азаматтығы

 

 

 6.

Туған жері (қала, ауыл, аудан, облысы, өңір, республика)

 

 

 7.

Ұлты

 

 

 8.

Білімі

 

 

 9.

Қайда және кім болып жұмыс істейді (егер жұмыс істемесе, өмір сүру көздерін көрсету)

 

 

 10.

Нешінші некеде (ерлі-зайыптылық) тұрды

 

 

 11.

Бұзылатын неке (ерлі-зайыптылық) қайда қиылды, неке қию туралы

актінің нөмірі мен күні

 

 

 12.

Неке (ерлі-зайыптылық) бұзылғаннан кейін қандай тегін алуды қалайды (некеге дейінгі немесе некені тіркеу барысында қабылдаған)

 

 

 13.

Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу себебі

 

 

 14.

Жеке басын куәландыратын құжатының деректері (нөмірі, қашан және кіммен берілді)

 

 

 

      Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзудың шарттарымен және тәртібімен

      таныстық. Азаматтық хал актілері жазбаларының қағидаларын бұзғаны

      үшін "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы

       кодексінің 491-бабына сәйкес әкімшілік жаза қолданылатыны туралы

      ескертілдім.

      Неке бұзушылардың қолдары:

      Азамат ______________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

      Азаматша ____________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

                    20___жылғы "_____" __________

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны

      құрайтын ақпаратты пайдалануға келісім беремін

      "__" ______ 20 жылғы __________

      (қолы)

      ---------------------------------------------------------------------

      (қиып алу сызығы – ЖАО үшін)

      20___жылғы "______" _______ ____________ құжаттар қарауға қабылданды.

      Көрсетілетін қызметті алушының Т.А.Ә (бар болса) ____________________

      Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркеу туралы куәлікті алу үшін

      20___жылғы "______" _____________ келеді.

      ___________________ құжаттарын қабылдаған маманның Т.А.Ә (бар болса).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Нысан                    

      Жолданды __________________________

      жауап күтілуде 20___жылғы "_____" __________________

      20___жылғы "_____" __________________

      даудың жоқтығы туралы жауап алынды, даудың бары туралы жауап алынған

      жоқ

      (керегінің астын сызу)

      ____________________________________

      ____________________________________

       (тіркеу органының атауы)     

      ____________________________________

       (өтініш берушінің тегі, аты,   

       әкесінің аты (бар болса))    

      тұратын мекенжайы бойынша:

      ____________________________________

      ____________________________________

      Тел. № _____________________________

      ____________________________________

      ____________________________________

       (өтініш берушінің тегі, аты,   

       әкесінің аты (бар болса))    

       мекенжайы:

      ____________________________________

Жұбайын хабар-ошарсыз кеткен не әрекетке қабілетсіз деп тану туралы заңды күшіне енген сот шешімінің, сондай-ақ қылмыс жасағаны үшін соттың үкімімен кемінде үш жыл мерзімге бас бостандығынан айыруға сотталған адамдардың некені (ерлі зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу туралы өтініші

      Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды сұраймын

      _____________________________________________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

      ______________________________________ сотының шешімі/үкімі негізінде

      (соттың атауы)

      ______________________________ туралы 20___жылғы "_____"

      __________________

      № _________

      Неке (ерлі-зайыптылықты) бұзушылар туралы мәліметтер:

 

 

Азамат

Азаматша

1.

Аты

 

 

2.

Әкесінің аты (бар болса)

 

 

3.

Тегі: бұзуға дейін

 

 

 

бұзудан кейін

 

 

4.

Туған күні, жасы

__________жылы

"_____"_________

_____ жасқа толды

__________жылы

"_____"_________

____ жасқа толды

5.

Ұлты

 

 

6.

Азаматтығы

 

 

7.

Заңды мекенжайы

 

 

8.

Қай жылдан бастап тұрады

 

 

9.

Білімі

 

 

10.

Қайда және кім болып жұмыс істейді (егер жұмыс істемесе, өмір сүру көздерін көрсету)

 

 

11.

Нешінші некеде (ерлі-зайыптылық) тұрды

 

 

12.

Бұзылатын неке (ерлі-зайыптылық) қайда қиылды (некеге отыру (ерлі-зайыпты болу) туралы акт жазбасының нөмірі мен күні)

 

 

13.

Өндіріліп алынатын мемлекеттік баж сомасы

 

 

14.

18 жасқа дейінгі балалар (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

 

 

15.

Жеке басын куәландыратын құжатының деректері (нөмірі, қашан және кім берді)

 

 

     Пошталық мекенжайы

      _____________________________________________________________________

      (сотталған жұбайының, әрекетке қабілетсіз жұбайының,

      _____________________________________________________________________

      хабар-ошарсыз кеткен мүлкінің қорғаншысының

      _____________________________________________________________________

      аты, әкесінің аты (бар болса), тегі, нақты мекенжайды көрсету)

      Өтінішке қоса беремін (-міз):

      _____________________________________________

      Өтініш берушінің қолдары:

      Азамат ______________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

      Азаматша ____________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

      20___жылғы "_____" __________________

      "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің

      491-бабына сәйкес жалған мәліметтерді хабарлағаным үшін әкімшілік

      жаза қолданылатыны туралы ескертілдім.

      "__" ____ __ 20 жылғы __________

      (қолы)

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны

      құрайтын ақпаратты пайдалануға келісім беремін

      "__" ____ __ 20 жылғы __________

      (қолы)

      ---------------------------------------------------------------------

      (қиып алу сызығы – ЖАО үшін)

      20___жылғы "______" _______ ____________ құжаттар қарауға қабылданды.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушылардың Т.А.Ә (бар

      болса)_______________________________________________________________

      Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркеу туралы куәлікті алу үшін

      20___жылғы "______" _____________ келеді.

      ___________________ құжаттарын қабылдаған маманның Т.А.Ә (бар болса).

 

 

 

 

       Нысан                    

      ____________________________________

       (тіркеу органының атауы)     

      ____________________________________

      ____________________________________

      (өтініш берушінің аты, әкесінің аты

       (бар болса), тегі)       

      тұратын мекенжайы:__________________

      ____________________________________

      тел. № _____________________________

 Өзгерістерді, толықтырулар мен түзетулерді енгізу туралы (керегінің астын сызу) өтініш

      ______________ туралы ________ жылғы "___"___№ ________ акт жазбасына

      мынадай өзгерістерді, түзетулерді, толықтыруларды енгізуіңізді

      сұраймын (керегінің астын сызу) _____________________________________

      _____________________________________________________________________

      Өзім туралы мынадай мәліметтерді хабарлаймын:

      1 Аты, әкесінің аты (бар болса), тегі _______________________________

      2. Туған күні _______________________________________________________

      3. Туған жері________________________________________________________

      4. Ұлты______________________________________________________________

      5. Азаматтығы _______________________________________________________

      6. Отбасылық жағдайы ________________________________________________

      7. Кәмелетке толмаған балаларының аты, әкесінің аты (бар болса), тегі

      және туған жері _____________________________________________________

      8. Жеке басын куәландыратын құжат ___________________________________

      9. Қайда және кім болып жұмыс істейді _______________________________

      10. Әскери міндетке қатысы: әскери борышты немесе әскери борышты емес

      (керегінің астын сызу)

      а) қайда есепте тұр _________________________________________________

      б) қызмет өткеретін әскери бөлімнің атауы ___________________________

      _____________________________________________________________________

      11. Өмір сүрген жерлерінің нақты тізбесі және уақыты ________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      12. Тергеуде, сот қаралуында болған немесе өтелмеген немесе заңда

      белгіленген тәртіппен алынбаған соттылығы болған жағдайда,

      өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу туралы мемлекеттік

      органдарға тиісті сұрау салуды жіберу үшін, бұл туралы көрсету

      13. Бұрын өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізілді ме

      _____________________________________________________________________

      14. Өзгерістер, толықтырулар, түзетулер енгізу себебі

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Өтінішке өзгерістерді, толықтырулар мен түзетулерді енгізу

      қажеттілігін растайтын мынадай құжаттарды қоса беремін:

      1) ______________________________ 4) ________________________________

      2) ______________________________ 5) ________________________________

      3) ______________________________ 6) ________________________________

      "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің

      491-бабына сәйкес жалған мәліметтерді хабарлағаным үшін әкімшілік

      жаза қолданылатыны туралы ескертілдім.

      __________ "__" ____ __ 20 жыл ________________ қолы

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны

      құрайтын ақпаратты пайдалануға келісім беремін

      __________ "__" ____ __ 20 жыл

        (қолы)

      _____________________________________________________________________

      (өтінішті қабылдап алған лауазымды тұлғаның аты, әкесінің аты

      (бар болса), тегі)

      Журнал бойынша № ____

      ---------------------------------------------------------------------

      (қиып алу сызығы – ЖАО үшін)

      20____ жылғы "_____" ____________ өзгерістерді, толықтырулар мен

      түзетулерді енгізу туралы өтініш қарауға қабылданды

      Қарау нәтижелері 20____ жылғы "_____" ___________ хабарланатын болады

      Маман _____________________________________

      (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

 

 

 

 

      Нысан

      _________________________________

      (Т.А.Ә (бар болса) не көрсетілетін

       қызметті алушының атауы)    

      _________________________________

      (көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

       Нысан                 

APOSTILLE

(Convention de la Науе du 5 octobre 1961)

1. Ел: Қазақстан Республикасы

Pays, Country

Осы ресми Құжатқа

Le present acte public, This public document

2. ________________________________________________ қол қойды

a ete signe par, has been signed by

3. ________________________________________________ ретiнде

agissant en qualite de, acting in the capacity of

4. ________________________________ мөрiмен/ мөртаңбасымен бекiтiлдi

est revetu du sceau/timbre de, bears the seal/stamp of

Куәландырылды, Atteste, Certified

5. ___________________________ 6. _________________________ күнi

a, at le, the

7. кiммен ________________________________________________________

8. sous № ___________________

9. Мөр/мөртаңба 10. Қолы ____________________

Sceau/timbre, Seal/stamp Signature

 

 

 

Нысан

____________________________
басшысы
____________________________
(көрсетілетін қызметті
 

алушының Т.А.Ә (бар болса)
мекенжайы бойынша тұратын
____________________________
(тұрғылықты мекенжайын
көрсету)
жеке басты куәландыратын
құжат
____________________________
(құжаттың атауы және №, кім
және қашан берген)

 

Апостиль қою туралы өтініш

       Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 21.06.2017 № 766 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

      ________________________________________________________________________________

                              (құжаттың атауы мен мазмұны)

      __________________________________________________________ апостиль қоюды өтінемін

                         (қашан, кім берген)

      ________________________________________________________________________берілген.

      (нотариустың\ құжатқа қол қойған лауазымды адамның Т.А.Ә (бар болса)

      Апостиль қойылған құжат_________________________________________________________

                                           (құжат жіберілетін елдің атауы)

      органдарына тапсыру үшін қажет

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты

      пайдалануға келісім беремін

      "__" ____ __ 20 жылғы __________

                        (өтініш берушінің қолы)

      _______________________________________________________________________________

                  (апостиль мөртабанын қойған лауазымды адамның Т.А.Ә. (бар болса)

      ____________ журнал бойынша №

 

 

 

 

 

Нысан

____________________________
____________________________
(тіркеуші органның атауы)
____________________________
(өтініш берушінің тегі, аты,
әкесінің аты (бар болса),)
тұратын мекенжайы:
____________________________
Тел. №
____________________________

    Акт жазбасының күшін жою туралы өтініш

      ___________________ туралы акт жазбасының күшін жоюыңызды сұраймын.

      Өзім туралы келесі мәліметтерді хабарлаймын:

      1. Аты, әкесінің аты (бар болса), тегі __________________________________________

      2. Туған күні ______________________________________________________________

      3. Туған жері______________________________________________________________

      4. Ұлты___________________________________________________________________

      5. Азаматтығы _____________________________________________________________

      6. Отбасылық жағдайы ______________________________________________________

      7. Кәмелетке толмаған балаларының аты, әкесінің аты (бар болса),

      тегі және туылған жерлері ___________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      8. Аға-інілерінің, апа-сіңлілерінің, қарындастарының аты, әкесінің аты (бар болса),

      тегі және

      олардың туылған жерлері ___________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      9. Жеке басын куәландыратын құжат __________________________________________

      10. Қайда және кім болып жұмыс істейді _______________________________________

      11. Әскери міндетке қатысы: әскери борышты немесе әскери борышты емес

      (керегінің астын сызу)

      а) тіркеуде қайда тұр _______________________________________________________

      б) қызмет атқаратын әскери бөлімшенің атауы _________________________________

      _________________________________________________________________________

      12. Тұрған жерлердің нақты тізбесі және қашан_________________________________

      __________________________________________________________________________

      Келесі құжаттарды өтінішке қоса беремін:

      1) ______________________________ 4) _______________________________

      2) ______________________________ 5) _______________________________

       3)_______________________________6) ______________________________

       "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің 491-бабына

      сәйкес жалған мәліметтерді хабарлағаным үшін әкімшілік жаза қолданылатыны туралы

      ескертілдім.

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты

      пайдалануға келісім беремін

      __________ "__" ____ __ 20 жыл __________ қолы

      Журнал бойынша № ____

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------

                              (ЖАО үшін– қиып алу сызығы)

      20____ жылғы "____" _______ акті жазбасының күшін жою туралы өтініш қарауға қабылданды

      Қарау нәтижелері 20____ жылғы "____" ____________ хабарланатын болады

      Маман __________________________________

                (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

 

Нысан

____________________________
____________________________
(тіркеуші органның атауы)
____________________________
мекенжайы бойынша тұратын
____________________________
(аты, әкесінің аты (бар болса),
тегі)
жеке басты куәландыратын
құжат № __________________
(нөмірі, кім және қашан берген)

 

 Сот шешімі негізінде акт жазбасының күшін жою туралы өтініш

      _________________________________________________________________________ туралы

      " "            заңды күшіне енген сот шешімі негізінде (сот атауы)

       акт жазбасын күшін жоюды сұраймын.

      Өзім туралы мынадай мәліметтерді хабарлаймын:

      1. Аты, әкесінің аты (бар болса), тегі ________________________________________________

      2. Туған күні ____________________________________________________________________

      3. Туған жері ____________________________________________________________________

      4. Ұлты_________________________________________________________________________

      5. Азаматтығы ___________________________________________________________________

      6. Отбасы жағдайы _______________________________________________________________

      7. Кәмелетке толмаған балаларының аты, әкесінің аты (бар болса), тегі, туған күні және жері

      ________________________________________________________________________________

      8. Аға-інілерінің, апа-сіңлілерінің, қарындастарының аты, әкесінің аты (бар болса), тегі,

      туған күні мен жері және олардың тұратын

      жері____________________________________________________________________________

      9. Жеке басты куәландыратын құжат________________________________________________

      10. Қайда және кім болып жұмыс істейді ____________________________________________

       11. Әскери қызметке қатыстылығы:

      а) қайда есепте тұр ______________________________________________________________

      б) қызмет ететін әскери бөлімнің атауы _____________________________________________

      _______________________________________________________________________________

      12. Тұрған уақытын көрсете отырып тұрған жерлерінің толық тізбесі

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      13. Тергеуде, сотта тұрған не өтелмеген соттылығы немесе заңда белгіленген тәртіппен

      алынбаған соттылығы болған жағдайда, ол туралы атын, әкесінің атын, тегін ауыстыру

      туралы өтініштің қабылданғаны туралы мемлекеттік органдарға тиісті хабарлама жіберу

       үшін көрсету

       Өтінішке мынадай құжаттарды қоса беремін:

      1) ______________________________ 3)________________________________

      2) ______________________________ 4)________________________________

       "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің 491-бабына

      сәйкес жалған мәліметтерді хабарлағаным үшін әкімшілік жаза қолданылатыны туралы

      ескертілдім.

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты

      пайдалануға келісім беремін

       __________ "__" ____ __ 20 жыл_______________________қолы

      ________________________________________________________________________________

                  (өтінішті қабылдаған лауазымды адамның аты, әкесінің аты, тегі)

      Журнал бойынша № ____

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                        (ЖАО үшін–қиып алу сызығы)

      20____ жылғы "____" _______ өтініш қарауға қабылданды

      Қарау нәтижелері 20____ жылғы "____" ____________ хабарланатын болады

      Маман __________________________________

                 (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)